logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

dr hab. inż. Bożena Hoła

Warunkiem bezpiecznego wykonania robót budowlanych w wykopach jest posiadanie wiedzy na temat istniejących warunków geologicznych, hydrologicznych i geotechnicznych, poziomu i sposobu posadowienia obiektów budowlanych znajdujących się w obrębie prowadzonych robót oraz przebiegu instalacji elektrycznych, gazowych, ciepłowniczych i innych. Wiedza ta jest niezbędna do prawidłowego opracowania sposobu realizacji robót z uwzględnieniem przepisów i zasad bezpieczeństwa pracy. Sposób wykonania i zabezpieczenia wykopów nie powinien stwarzać zagrożenia zarówno dla osób zatrudnionych przy ich realizacji, jak również osób postronnych.

Literatura
[1] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003 r. nr 47, poz. 401).
[2] Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. nr 62, poz. 288).
[3] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120, poz. 1126).
[4] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. nr 118, poz. 1263).
[5] Atest-Ochrona pracy, 1/2009.
[6] http://opole.opi.pl.
[7] Atest-Ochrona pracy, 5/2011.
[8] Atest-Ochrona pracy 2/2001.
[9] Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej (Dz.U. nr 62, poz. 287).

Zamów dostęp do artykułu >>