logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

dr hab. inż. Robert Wójcik, prof. UWM, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa
mgr inż. Maria Tunkiewicz, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa 

Autor do korespondencji e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DOI: 10.15199/33.2017.03.08

Realizacja programu badawczego ukierunkowanego na określenie wpływu buforowania wilgoci w wyprawach tynkarskich na mikroklimat pomieszczeń wymaga monitorowania zawartości wilgoci w warunkach przemieszczającego się frontu zawilgacania, a także cofania się strefy odsychania wilgoci w głąb materiału. Na przykładzie podciągania kapilarnego w okładzinach ściennych wykonanych z płyt g-k, silikatowych, wapienno-perlitowych itp. przetestowano wiele metod pomiarowych. Zadowalające wyniki, potwierdzone pomiarami grawimetrycznymi, uzyskano w przypadku zastosowaniu bezstykowej metody działającej na zasadzie rejestracji zmian pochłaniania i odbijania promieniowania emitowanego w paśmie bliskiej podczerwieni. Na przykładzie analizy rozkładu wilgoci podciąganej kapilarnie przez materiał bezpośrednio kontaktujący się z wodą, a także w warunkach higroskopijnego poboru wilgoci z powietrza oceniono dokładność metody w różnych zakresach wilgotności, tj. od nasycenia materiału wodą do wilgotności równowagowej w stanie powietrzno-suchym. Inne testowane metody pomiarowe, działające na zasadzie pomiaru rezystancji, stałej dielektrycznej czy absorpcji promieniowania mikrofalowego nie dawały możliwości monitorowania zmieniającejsię w czasie zawartości wilgoci w strefie przypowierzchniowej. Opisany w artykule eksperyment wykazał pełną przydatność metody radiometrycznej.

Słowa kluczowe: pomiar bezstykowy, podciąganie kapilarne wilgoci, tynki wewnętrzne, podczerwień.

* * *

Non-contact method of measuring moisture transport in plaster mortars with the use of NIR radiation

Implementation of a research program aimed to determine the impact of moisture buffering of mortar plaster on the microclimate of premises requires monitoring of the moisture content of moving conditions of front moistening, as well as reversion of the zone of moisture drying into the material. On the example of the capillarity in wall coverings made of plasterboard, silicate and lime-perlite, etc. tested a number of measurement methods. A fully satisfactory results, confirmed by gravimetric measurements were obtained using the contactless method of operating on the basis of registration of changesin the absorption of radiation emitted near infrared band. On the example of the analysis of the distribution of moisture by capillarity using a material directly in contact with the water, and in terms of a hygroscopic intake of moisture from the air the accuracy achieved in various ranges of humidity was rated, ie. from a material saturated with water to equilibrium moisture in the air-dry state. Other tested measurement methods operating on the principle of resistance measurement, the dielectric constant or absorption of microwave radiation did not give possibility of monitoring the time-varying moisture content. Described in the article, the experiment showed full usability of radiometric methods.

Keywords: non-contact method measurement, capillary action, moisture, internal plasters, infrared radiation.

Literatura
[1] Boström Bernt. 2002. „Measurement of dynamic moisture gradients in z-direction”. Hagersten. Fibro System AB.
[2] Burns Donald A., Emil W. Ciurczak. 2008. Handbook of Near-Infrared Analysis. Third Edition. Boca Raton. CRC Press.
[3] Camino M. S., F. J. León, A. Llorente, J. M. Olivar. 2014. „Evaluation of the behavior of brick tile masonry and mortar due to capillary rise of moisture”. Materiales de Construcción Vol. 64, No 314.
[4] Hall Christopher, William D. Hoff. 2000. Water transport in brick, stone and concrete. London. E. & F. N. Spon.
[5] Janota Jerzy. 2015. „Pomiar wilgotności materiałów sypkich metodą bliskiej podczerwieni”. Akademia Automatyki 4.
[6] Marynowicz Andrzej, Jerzy Wyrwał. 2005. Badanie właściwości wilgotnościowych wybranych
materiałów budowlanych w warunkach izotermicznych
. Warszawa. PAN. [7] Pogorzelski Jerzy A. 1976. Fizyka cieplna budowli. Warszawa. PWN.
[8] Rirsch Eric, Zhongyi Zhang. 2010. „Rising damp in masonry walls and the importance of mortar properties”. Construction and Building Materials Vol. 24, Issue 10: 1815 – 1820.
[9] Wójcik Robert. 2002. „Pomiary wilgotności przegród budowlanych”. Materiały Budowlane (8).
[10] Wójcik Robert. 1999. Wpływ temperatury i wilgotności na współczynniki kinetyczne dyfuzji i termodyfuzji betonu komórkowego. Praca doktorska. Politechnika Łódzka Wydział Budownictwa i Architektury.  

Otrzymano: 20.02.2017 r

Przeczytaj cały artykuł >>

Materiały Budowlane 3/2017, str. 28-31 (spis treści >>)