logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

dr inż. Krzysztof Pawłowski Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
mgr inż. arch. Łukasz Lewandowski Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
mgr inż. Magdalena Nakielska Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
mgr inż. Monika Dybowska-Józefiak Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

Autor do korespondencji e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DOI: 10.15199/33.2017.01.11

W artykule przedstawiono wartości parametrów fizykalnych wybranych złączy ścian zewnętrznych budynku
w standardzie nisko energetycznym, wykorzystując program komputerowy TRISCO. Przeprowadzono szczegółową analizę cieplno-wilgotnościową w zakresie dodatkowych strat ciepła, rozkładu temperatury dla założonych parametrów powietrza wewnętrznego i zewnętrznego. Określono czynniki wpływające na wartości parametrów fizykalnych złączy budowlanych z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych. Sformułowano wytyczne dotyczące oceny przegród zewnętrznych i ich złączybudynków w standardzie nisko energetycznym.

Słowa kluczowe: parametry fizykalne, budynek niskoenergetyczny, analiza numeryczna.

* * *

Analysis of physical parameters of low-energy building barriers using numerical analysis

The article presents the value of physical parameters of selected junctions of external walls in low energy standard, using a computer program TRISCO. For the assumptions parameters of internal and external air provided particular analysis of the thermal-humidity in terms of additional heat loss and temperature distribution. The influence of factors on the values of building junctions physical parameters provide for the requirements of temperature has been determined. It has been formulated guidance on the assessment of external walls and their  junctions as standard low-energy buildings.

Keywords: physical parameters, low-energy building, numerical analysis.

Literatura

[1] DyllaAndrzej. 2015. Fizyka cieplna budowli w praktyce. Obliczenia cieplno-wilgotnościowe. Warszawa. PWN.
[2] Pawłowski Krzysztof. 2013. „Projektowanie przegród zewnętrznych w świetle nowych warunkówtechnicznych dotyczących budynkówWT2013”. Warszawa. Wydanie Specjalne Izolacje 2.
[3] PN-ENISO6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania.
[4] PN-EN ISO 10211:2008 Mostki cieplne w budynkach. Strumienie ciepła i temperatury powierzchni. Obliczenia szczegółowe.
[5] PN-EN ISO 13788:2003 Cieplno-wilgotnościowe właściwości komponentów budowlanych i elementów budynku. Temperatura powierzchni wewnętrznej umożliwiająca uniknięcie krytycznej wilgotności powierzchni wewnętrznej kondensacji. Metody obliczania.
[6] PN-ENISO14683:2008Mostki cieplnewbudynkach. Liniowy współczynnik przenikania ciepła. Metody uproszczone iwartości orientacyjne.
[7] Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa iGospodarkiMorskiej z 5 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunkówtechnicznych, jakimpowinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2013 r., poz. 926).
[8] UchwałaRadyMinistrówz 22 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia „Krajowego planumającego na celu zwiększenie liczby budynków o niskim zużyciu energii”.
[9] Ustawa Prawo budowlane (Dz.U. 2013 r. poz. 1409, z póź. zm.).
[10] Walczak S. 2015. Analiza numeryczna złączy ścian zewnętrznych trójwarstwowych w świetle nowych wymagań cieplnych. Praca magisterska napisana pod kierunkiem dr. inż. Krzysztofa Pawłowskiego. Bydgoszcz. Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy.
[11] Wymagania określające podstawowe wymogi niezbędne do osiągnięcia oczekiwanych standardów energetycznych dla budynków mieszkalnych oraz sposób weryfikacji projektów i sprawdzania wykonywanych domów energooszczędnych, www.nfosigw.gov.pl.

Otrzymano : 06.12.2016

Przeczytaj cały artykuł >>

Materiały Budowlane 1/2017, str. 66-67 (spis treści >>)