logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

mgr inż. Monika Dybowska-Józefiak Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
dr inż. Krzysztof Pawłowski Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
mgr inż. arch. Łukasz Lewandowski Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

Autor do korespondencji e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DOI: 10.15199/33.2017.01.05

Wartykule przedstawiono charakterystykęparametrów technicznych nowoczesnych materiałów izolacyjnych stosowanych w budownictwie niskoenergetycznym. Do obliczeń numerycznych wytypowano połączenie ściany zewnętrznej z płytą balkonową z różny mukładem warstw materiałowych. Na podstawie otrzymanych wyników sformułowano praktyczne wnioski projektowo-wykonawcze.

Słowa kluczowe: balkony, analiza cieplno-wilgotnościowa, budynki energooszczędne.

* * *

The impact of the use of modern insulating materials on the hygrothermal parameters of external walls and their joints

The article presents the characteristics of the technical parameters of modern insulating materials used in low-energy construction. The numerical calculations were chosen connector connection outer wall of the balcony slab by using different stacks of layers of material. Based on these results conclusions were drawn designing and implementing practical.

Keywords: balconies, analysis hygrothermal, energy-efficient buildings.

Li te ra tu ra
[1] Dybowska Monika, Krzysztof Pawłowski. 2015. „Kształtowanie parametrów fizykalnych złączy ścian zewnętrznych z płytą balkonową”. Materiały Budowlane (5): 97 – 99.
[2] Dylla A. 2015. Fizyka cieplna budowli w praktyce. Obliczenia cieplno-wilgotnościowe. Warszawa. Wydawnictwo PWN S.A.
[3] Pawłowski Krzysztof. 2016. Projektowanie przegród zewnętrznych w świetle aktualnych warunków technicznych dotyczących budynków. Obliczenia cieplno-wilgotnościowe przegród zewnętrznych i ich złączy. Warszawa. Grupa Medium.
[4] PN -EN ISO6946:2008. Kom po nen ty bu dow - la ne i ele men ty bu dyn ku. Opór ciepl ny i współ - czyn nik prze ni ka nia cie pła. Me to da ob li cza nia.
[5] PN -EN ISO 13788:2003. Ciepl no -wil got - no ścio we wła ści wo ści kom po nen tów bu dow - la nych i ele men tów bu dyn ku.
[6] PN -EN ISO 10211:2008. Most ki ciepl ne w bu dyn kach. Stru mie nie cie pła i tem pe ra tu - ry po wierzch ni. Ob li cze nia szcze gó ło we.
[7] PN -EN ISO 14683:2008. Most ki ciepl ne w bu dyn kach. Li nio wy współ czyn nik prze ni - ka nia cie pła. Me to dy uprosz czo ne i war to ści orien ta cyj ne.
[8] Pro gram „Po pra wa efek tyw no ści ener ge - tycz nej” Na ro do we go Fun du szu Ochro ny Śro - do wi ska i Go spo dar ki Wod nej (NFO ŚiGW) – Wy ma ga nia tech nicz ne dla bu dyn ków.
[9] Roz po rzą dze nie Mi ni stra Trans por tu, Budow nic twa i Go spo dar ki Mor skiej z 13 sierp - nia 2013 r. zmie nia ją ce roz po rzą dze nie w spra wie wa run ków tech nicz nych, ja kim po - win ny od po wia dać bu dyn ki i ich usy tu owa nie (Dz.U. z 2008 r. nr 201, poz. 1238 ze zm.).

Otrzymano : 09.11.2016

Przeczytaj cały artykuł >>

Materiały Budowlane 1/2017, str. 40-41 (spis treści >>)