logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

mgr inż. Kamila Mizerna Politechnika Opolska, Wydział Mechaniczny
dr hab. inż. Anna Król, prof. Politechnika Opolska, Wydział Mechaniczny

Autor do korespondencji e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DOI: 10.15199/33.2016.10.17

Celem artykułu jest analiza wyników wymywalności wybranych metali ciężkich (Zn, Cu i Pb) z żużla szybowego pochodzącego z hutnictwa miedzi, uzyskanych za pomocą trzech różnych metod wymywania. Procedury zastosowane w badaniach bazowały na testach stosowanych w przypadku ziarnistych materiałów odpadowych, tj. podstawowym wg PN-EN 12457:2006; perkolacji zgodnie z prEN 14405:2014 oraz „maksymalnej dostępności wymywania” wg EA NEN 7371:2004. Oznaczono największą wymywalność wymienionych metali ciężkich w eluatach uzyskanych w teście dostępności, symulującym skrajne warunki wymywania. Żużel szybowy charakteryzował się niewielkim stopniem uwalniania zanieczyszczeń w teście podstawowym, na podstawie którego zaklasyfikowano go do kategorii odpadów obojętnych dla środowiska.Warunki panujące w kolumnie podczas testu perkolacyjnego spowodowały uwolnienie tylko miedzi do fazy wodnej.

Słowa kluczowe: żużel szybowy, odpady przemysłowe, wymywalność.

* * *

Importance of release of zinc, copper and lead from lump copperslag in terms of its using in road construction

The aim of the paper was the analysis of leaching results of selected heavy metals (Zn, Cu and Pb) from lump copper slag obtained by the three different leaching methods. Procedures used in the research were based on the tests for granular waste materials: the basic test according to PN-EN 12457:2006, the percolation test according to prEN 14405:2014 and the maximum availability leaching test according to EANEN 7371:2004. The highest leachability of discussed heavy metals was determined in the eluates obtained in the maximum availability leaching test. This test simulates extreme conditions leaching. Copper slag characterized by a low level of release of contaminants in the basic test. Based on the test, waste was classified into the category of inert waste for the environment. Conditions in the column in percolation test caused only the release of copper to the water phase.

Keywords: lump copper slag, industrial waste, leaching.

Literatura

[1] Chamer Ryszard. 2003. „Kruszywa pomiedziowe z KGHM Metale SA – droga do oszczędności”. Magazyn Autostrady (6): 7.
[2] EA NEN 7371, 2004, Leaching characteristics of granular building and waste materials. The determination of the availability of inorganic components for leaching. The maximum availabilityleaching test.
[3] Górniak-Zimroz Justyna. 2009. „Źródła i koszty środowiskowe gospodarki odpadami w KGHM POLSKAMIEDŹ S. A.”. Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały 128 (36): 102 – 116.
[4] Jezierski Paweł,Wojciech Jagodzik. 2010. „Ocena zagrożenia zanieczyszczenia gruntów ornych metalami ciężkimi w wyniku stosowania żużla pohutniczego do utwardzania dróg polnych”. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych (42): 158 – 166.
[5] Juenger Maria, Frank Winnefeld, John Provis, Jason Ideker. 2011. „Advances in alternative cementitious binders”. Cement and Concrete Research 41 (12): 1232-1243. DOI: 10.1016/j.cemconres.2010.11.012.
[6] Kuterasińska Justyna, Anna Król. 2014. „Żużel pomiedziowy jako surowiec w produkcji alkalicznie aktywowanych spoiw żużlowych”. Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych (17): 21 – 36.
[7] Pączkowska Bożena, Katarzyna Błażek, Marek Obłój. 2007. „Badania wpływu żużli pomiedziowych na wybrane właściwości mieszanek żużlo-asfaltowych do nawierzchni drogowych”. Transport Miejski i Regionalny (10): 40 – 43.
[8] PN-EN 12457:2006 Charakteryzowanie odpadów. Wymywanie. Badanie zgodności w odniesieniu do wymywania ziarnistych materiałów odpadowych i osadów.
[9] PN-EN 1744-3:2004 Cześć 3: Przygotowanie wyciągów przez wymywanie kruszyw.
[10] PN-EN 196-2:2013 Metody badania cementu. Część 2: Analiza chemiczna cementu.
[11] prEN 14405:2014 Characterization of waste. Leaching behavior tests. Up-flow percolation test.
[12] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 16 lipca 2015 r. w sprawie dopuszczania odpadów do składowania na składowiskach (Dz. U. z 2015, poz. 1277).
[13] Rozporządzenie Ministra Środowiska z 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. z 2014, poz. 1800).

Otrzymano : 12.09.2016 r.

Przeczytaj cały artykuł >>

Materiały Budowlane 10/2016, str. 55-57 (spis treści >>)