logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

dr inż. Małgorzata Fedorczak-Cisak Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Lądowej, Małopolskie Centrum Budownictwa Energooszczędnego
mgr inż. Janusz Mazur Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

Autor do korespondencji e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DOI: 10.15199/33.2016.01.06

W artykule przedstawiono wybrane uregulowania dotyczące ograniczenia emisji na przykładzie działań podjętych w województwie małopolskim, zawarte zarówno w normach prawnych, jak i instrumentach finansowego wsparcia oczekiwanych zmian. Dotyczą one przede wszystkim ograniczenia tzw. niskiej emisji, czyli emisji pochodzącej ze źródeł z niskimi kominami (do 40 m wysokości), a więc w szczególności emisji z domów jednorodzinnych. Jednym z najnowszych aktów prawnych regulujących działania krajowe i regionalne jest ustawa z 10 września 2015 o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska, ogłoszona w Dzienniku Ustaw RP z 12 października 2015 r.Wprowadzenie nowelizacji ustawy może skutkować w bezpośredni sposób na zmiany dotyczące sposobu zaopatrywania mieszkańców Małopolski w energię do ogrzewania.Nowa ustawa bez wątpienia wywoła w średnioterminowej perspektywie zmiany na rynku w szczególności urządzeń grzewczych, których stosowanie będzie zabronione i zaniknie w regionach, gdzie wprowadzone będzie prawo lokalne wynikające ze znowelizowanej ustawy.W związku z procesami modernizacyjnymi (stare kotły trzeba będzie zlikwidować) w określonym terminie pojawi się miejsce na nowe urządzenia o innych standardach (kotły na paliwa najwyższej klasy i pompy ciepła).

Słowa kluczowe:  niska emisja, efektywność energetyczna, klasa kotłów, LIFE IP.

* * *

Energy efficiency and low emissions in national and regional legal conditions

The authors present a selection of regulation for reducing emissions on the example of action taken in the Malopolska region, included both in the legal regulations and in financial instruments supporting the expected changes. They refer to particular restrictions of low-emission, it means emissions from sources with low chimneys (up to 40 m height), and thus in particular emissions from single family houses. One of the latest legal acts regulating national and regional actions is theAct of 10 September 2015 amending the Act – Environmental Protection Law. It was announced in the Journal of Law of the Republic of Poland on 12 October 2015. The introduction of amendments to the Act binds directly to changes in ways of delivery heat to the inhabitants of Malopolska region. The new law undoubtedly will impact in themediumtermon changes in themarket, in particular heating. The using of some heating sources will be prohibited and will disappear in regions where local laws would be introduced under the amended law. Processes of modernization (the old boilers will have to be eliminated) by a specified date will create market for new devices with upperstandards – the highest class boilers and heat pumps.

Keywords: low emission, energy efficiency, class of boiler, LIFE IP.

Literatura :

 

[1] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE z 21 października 2009 r. ustanawiająca ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią; Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 285/10 z 31.10.2009.
[2]Mirowski A., „Podręcznik dobrych praktyk w zakresie doboru i wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz likwidacji niskiej emisji”,Kraków 2015.
[3] Ustawa z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska, Dziennik Ustaw RP z 12 października 2015 r. poz. 1593.
[4] Kolbusz E., „Głęboka termomodernizacja –wymagania wynikające z nowego prawodawstwa UE”,, NFOŚiGW, listopad 2014.
[5] http://misja-emisja. pl/knowledgebase/niska-emisja-sprawa-wysokiej-wagi/; dr inż. Krystyna Kubica; dostęp 5.01.2016.
[6] https://www. nfosigw. gov. pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/rys-termomodernizacja-budynko-jednorodzinnych/informacje-o-programie/, dostęp 30.12.2015.

Otrzymano: 02.12.2015 r.

 

Przeczytaj cały artykuł >>

 

Materiały Budowlane 01/2016, str. 20-22 (spis treści >>)