logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

dr inż. Jerzy Kwiatkowski Politechnika Warszawska, Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska

Autor do korespondencji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DOI: 10.15199/33.2016.01.05

W artykule skupiono się na przedstawieniu, w jaki sposób efektywność energetyczna jest uwzględniana w wielokryterialnych systemach oceny budynków. Analiza wykonana została w oparciu o dwie najbardziej popularne metody: BREEAM oraz LEED. Pokazano, że zmniejszenie zapotrzebowania na energię w obu systemach certyfikacji jest ważne, a sposób oceny bardzo podobny. Należy wnioskować, że w kolejnych latach tendencja ta nie ulegnie zmianie.

Słowa kluczowe:  efektywność energetyczna, budynki, oceny wielokryterialne.

* * *

Energy efficiency in multi-criteria building assessment systems

The article focuses on showing how energy efficiency is included in the multi-criteria assessment systems of buildings. The analysis was made on the basis of the two most popular methods: BREEAM and LEED. It is shown that the problem of energy demand reduction in both systems of certification is important, and method of assessment is very similar. It must be concluded that in the coming years this trend will not change.

Keywords: energy efficiency, buildings, multi-criteria assessment.

Literatura :

[1] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej, zmiany dyrektyw 2009/125/WE i 2010/30/UE oraz uchylenia dyrektyw 2004/8/WE i 2006/32/WE (Dz.Urz. UE L 315 z 14.11.2012 str. 1).
[2] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE z 19 maja 2010 r. w sprawie wskazania poprzez etykietowanie oraz standardowe informacje o produkcie, zużycia energii oraz innych zasobów przez produkty związane z energią (wersja przekształcona) (Dz. Urz. UE L 153 z 18.06.2010 str. 1).
[3] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE z 21 października 2009 r. ustanawiająca ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią (wersja przekształcona) (Dz.Urz. UE L 285 z 31.10.2009 str. 10).
[4] Dyrektywa 2010/31/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z 10 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (Dz.Urz. UE L 153 z 18.6.2010, s. 13).
[5] Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 5 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2013 nr 0 poz. 926 2014.01.01).
[6] Uchwała nr 91 Rady Ministrów z 22 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia „Krajowego planu mającego na celu zwiększenie liczby budynków o niskim zużyciu energii” (Dz.U. 2015 poz. 614).
[7] https://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/doplaty-do-kredytow-na-domy-energooszczedne/ (z 30.12.2015 r.).
[8] https://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/lemur-energooszczedne-budynki-uzytecznosci-publicznej/ (z 30.12.2015 r.).
[9] Zielone Budynki w Polsce 2015, Certyfikacja w liczbach, Colliers International,Warszawa 2015.
[10] BREEAM International New Construction Technical Manual, SD5075 – 1.0: 2013, 9.04.2014.
[11] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej. (Dz. U. 2015 nr 0 poz. 376).
[12] LEED v4 for Building Design and Construction – Technical Manual, Updated July 1, 2015, U. S. Green Building Council.
[13] http://www.mcbe.pl/oferta-malopolski--certyfikat-budownictwa-energooszczednego.html (z 30.12.2015 r.). 

Otrzymano: 07.12.2015 r.

 

Przeczytaj cały artykuł >>

 

Materiały Budowlane 01/2016, str. 16-18 (spis treści >>)