logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

Tematyka artykułu była omawiana podczas III Ogólnopolskiej Konferencji Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego pt. Problemy techniczno-prawne utrzymania obiektów budowlanych.

dr inż. Jerzy Baryłka

Sposób użytkowania istniejącego obiektu budowlanego jest określony w decyzji o pozwoleniu na jego budowę. Zgodnie z art. 5 ustawy – Prawo budowlane obiekt budowlany należy użytkować w sposób zgodny z przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywać w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej, szczególnie w zakresie związanym z wymaganiami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1-7 Prawa budowlanego.

Literatura
[1] Dziwiński R., Ziemski P., Komentarz do art. 71a ustawy – Prawo budowlane, LEX, Stan prawny: 01.01.2006 r.
[2] Stanowisko Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w sprawie sprawdzania zmiany zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części w trakcie obowiązkowej kontroli budowy (zamieszczone na stronie internetowej GUNB 27.02.2012 r.).
[3] Stanowisko Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w sprawie procedury związanej z nielegalną zmianą sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części (zamieszczone na stronie internetowej GUNB 4.08.2008 r.).
[4] Ustawa z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623 z późn. zm.).
[5] Ustawa z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 672 z późn. zm.).
[6] Ustawa z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2012 r. poz. 1015 z późn. zm.).
[7] Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2001 r. nr 38, poz. 454).
[8] Wyrok WSA w Białymstoku, II SA/Bk 52/12 z 28.03.2012 r., LEX nr 1145735.
[9] Wyrok WSA w Gliwicach, II SA/Gl 864/12 z 09.01.2013 r., LEX nr 1296139.
[10] Wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim sygn. akt: II SA/Go 491/10 z 15.09.2010 r., LEX nr 753039.
[11] Wyrok WSA w Lublinie, II SA/Lu 775/07 z 18.12.2007 r., LEX nr 510905.
[12] Wyrok NSA w Warszawie, IV SA 2036/00 z 05.07.2002 r., LEX nr 54892.
[13] Wyrok NSA Warszawa, II OSK 1802/08 z 19.11.2009 r., LEX nr 589044.
[14] Wyrok NSA w Warszawie, II OSK 327/10 z 10.02.2011 r., LEX nr 1071265.
[15] Wyrok NSA Warszawa, I OSK 188/09 z 27.01.2010 r., LEX nr 597419.
[16] Wyrok WSA w Warszawie, Nr VII SA/Wa 258/12 z 04.10.2012 r., LEX nr 1250096.
[17] Wyrok WSA w Warszawie sygn.akt: IV SA 1233/03 z 15.10.2004 r., LEX nr 164452.
[18] Wyrok WSA w Warszawie, VII SA/Wa 783/11 z 01.07.2011 r., LEX nr 1088821.
[19] Wyrok WSA w Warszawie, VII SA/Wa 398/10 z 20.08.2010 r., LEX nr 737947.
[20] Wyrok WSA w Warszawie, VII SA/Wa 2422/05 z 16.01.2006r., LEX nr 204996.
[21] Wyrok WSA we Wrocławiu, II SA/Wr 56/09 z 29.05.2009 r., LEX nr 569125.
[22] Wyrok WSA w Warszawie, VII SA/Wa 398/10 z 20.08.2010 r., LEX nr 737947.
[23] Wyrok WSA w Warszawie, VII SA/Wa 2422/05 z 16.01.2006 r., LEX nr 204996.
[24] Wyrok WSA we Wrocławiu, II SA/Wr 56/09 z 29.05.2009 r., LEX nr 569125.

Przeczytaj cały artykuł >>

Materiały Budowlane 8/2014, strona 70-72 (spis treści >>)