logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

Czy wszystkie nowo powstające obiekty budowlane powinny, co do zasady, być dostępne dla osób niepełnosprawnych?

W myśl prawa, obiekt budowlany wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi należy, biorąc pod uwagę przewidywany okres użytkowania, projektować i budować w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając niezbędne warunki do korzystania z obiektów użyteczności publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich (art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy – Prawo budowlane). (...)

Czy stwierdzenie w trakcie kontroli obowiązkowej nieistotnych odstępstw skutkuje nałożeniem na inwestora kary?

Zgodnie z art. 57 ust. 2 w zw. z art. 57 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane, w razie zmian nieodstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę, dokonanych podczas wykonywania robót, do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie należy dołączyć kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi zmianami, a w razie potrzeby także uzupełniający opis.

Co to jest ekspertyza techniczna i kto może ją wykonać?

Ustawa – Prawo budowlane nie definiuje pojęcia, ani nie określa zakresu i formy „ekspertyzy technicznej”. Uwzględniając zasady wiedzy technicznej, ekspertyzę techniczną można określić jako opracowanie zawierające dokumentację i ocenę zjawisk, zdarzeń i procesów zachodzących w czasie realizacji lub użytkowania obiektu budowlanego, obejmującą inwentaryzację uszkodzeń elementów konstrukcyjnych...

 

Przeczytaj cały artykuł >>

Materiały Budowlane 8/2014, strona 57 (spis treści >>)