logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

mgr inż. Marta Gołasz, mgr inż. Ryszard Klatt
Roof Konsulting

Wprowadzenie nowej Ustawy o wyrobach budowlanych ma zagwarantować, że produkty objęte swobodnym przepływem towarów we Wspólnocie Europejskiej będą spełniały wysokie wymagania. Aby temu sprostać, konieczne jest ustanowienie jednolitych specyfikacji technicznych do oceny właściwości użytkowych wyrobu. W przypadku gdy wyrób nie jest objęty normą zharmonizowaną, podlega Europejskiej Ocenie Technicznej. Pozwala to ujednolicić zarówno metody badawcze, jak i określić podstawowe wymagania w zakresie ochrony zdrowia, środowiska i bezpieczeństwa obiektów budowlanych.
Autorzy opisują najistotniejsze ustalenia nowego podejścia oraz prezentują stosowanie przepisów ustawy na kilku przykładach.

* * *

Literatura
[1] „Wytyczne do projektowania i wykonywania dachów z izolacją wodochronną – wytyczne dachów płaskich” – DAFA, wrzesień 2011 r.
[2] Czarnecki L., „Beton wg normy PN-EN 206-1 – komentarz”.
[3] „Atlas dachów” Schunck, Oster, Barthel, Kiessel; Wydawnictwo mdm Sp. z o.o., Cieszyn 2005 r.
[4] Rokiel M., Poradnik „Hydroizolacje w budownictwie”, Dom Wydawniczy Medium, Warszawa 2006 r.
[5] Normy: PN-EN 14891 „Wyroby nieprzepuszczające wody stosowane w postaci ciekłej pod płytki ceramiczne mocowane klejami. Wymagania, metody badań, ocena zgodności, klasyfikacja i oznaczenie”; PN-EN 1992-1-1” „Eurokod 2 – Projektowanie konstrukcji z betonu – Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków”; PN-EN 13913 „Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania. Materiały, właściwości i wymagania”; PN-EN 13707 „Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe na osnowie do pokryć dachowych. Definicje i właściwości”; PN-EN 13956 „Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do pokryć dachowych. Definicje i właściwości”; PN-EN 14909 „Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do poziomej izolacji przeciwwilgociowej. Definicje i właściwości”; PN-EN 14967 „Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe do poziomej izolacji przeciwwilgociowej. Definicje i właściwości”.
[6] Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych ETAG 005 „Zestawy do wykonywania powłokowych pokryć dachowych nanoszonych w postaci płynnej”.
[7] Ustawa z 13 czerwca 2013 r. o zmianie Ustawy o wyrobach budowlanych oraz Ustawy o systemie oceny zgodności.
[8] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG.

Przeczytaj cały artykuł >>

Materiały Budowlane 3/2014, strona 4-6 (spis treści >>)