logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

dr inż. Małgorzata Fedorczak-Cisak Politechnika Krakowska, Małopolskie Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego
dr hab. inż. arch. Marcin Furtak Politechnika Krakowska, Małopolskie Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego

Autor do korespondencji e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DOI: 10.15199/33.2017.02.08

W 2010 r. została opublikowana przez Parlament i Radę Unii Europejskiej nowa wersja przekształconej Dyrektywy 2002/91/WE z 16 grudnia 2002 r. [1] w Sprawie Charakterystyki Energetycznej Budynków (EPBD) [2].

Literatura
[1] Dyrektywa 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 16 grudnia 2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej udynków.
[2] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (Dz. Urz. UE L 153 z 18 czerwca 2010 r.).
[3] Rozporządzenie nr 244/2012 z 16 stycznia 2012 r. uzupełniająceDyrektywę2010/31/UE(Dz.U. UE L081 z 21 marca 2012 r.).
[4] Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 17 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015, poz. 1422).
[5] Krajowy Plan mający na celu zwiększenie liczby budynków o niskim zużyciu energii. Załącznik do uchwały nr 91 Rady Ministrów z 22 czerwca 2015 r. (poz. 614).
[6] Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz.U. 2014, poz. 1200 oraz z 2015 r.).
[7] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej – podstawa prawna.
[8] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 17 lutego 2015 r. w sprawie sposobu dokonywania i szczegółowego zakresu weryfikacji świadectw charakterystyki energetycznej oraz protokołów z kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji.
[9] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 17 lutego 2015 r. w sprawie wzorów protokołów z kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji.
[10] Uchwała nr 91 Rady Ministrów z 22 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia „Krajowego Planu mającego na celu zwiększenie liczby budynków o niskim zużyciu energii”.
[11] PN-EN ISO 6946:2008
Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania.
[12] Energieeinsparverordnung – EnEV.
[13] OIB-Leitfaden Energietechnisches Verhalten von Gebäuden – www.oib.or.at/sites/default/files/erlaeuternde_bemerkungen_richtlinie_6_26.03.15_0.pdf.
[14] Zakon 300/2012 o energetickej hospodárnosti budov.
[15] Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej Republiky. Zbierka zákonovč. 364/2012, VYHLÁŠKA z 12. novembra 2012 ktorou sa vykonáva zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
[16] STN 73 0540-2:2012/Z1:2016 – Tepelná ochrana budov. Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konstrukcií a budov Časť 2: Funkčné požiadavky.

Otrzymano: 12.01.2017 r 

 Przeczytaj cały artykuł >>

Materiały Budowlane 2/2017, str. 32-35 (spis treści >>)