logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

mgr inż. Witold Bogusz Instytut Techniki Budowlanej, Zakład Konstrukcji Budowlanych i Geotechniki
dr inż. Tomasz Godlewski Instytut Techniki Budowlanej, Zakład Konstrukcji Budowlanych i Geotechniki

Adres do korespondencji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DOI: 10.15199/33.2017.02.05

W przypadku lokalizacji nowo projektowanych obiektów na terenach silnie zurbanizowanych, jednym z istotnych problemów na etapie przygotowania inwestycji jest konieczność ograniczenia niekorzystnych wpływów na obiekty istniejące. Dobór właściwych rozwiązań projektowych [14] w kontekście zarządzania ryzykiem geotechnicznym wymaga przeprowadzenia analizy oddziaływania oraz oceny wpływu realizacji inwestycji, najczęściej wyrażonej w postaci wartości przewidywanych przemieszczeń.

Literatura

[1] Benz T. 2007. Small-strain stiffness of soils and its numerical consequences, PhD Thesis, Universitat Stuttgart, Stuttgart, Germany.
[2] Godlewski Tomasz, T. Szczepański, Witold Bogusz. 2015. „Stosowalności wybranych metod określania modułu sztywności (G0) gruntów w praktyce geotechnicznej”. Inżynieria Morska i Geotechnika R. 36, 3: 371 – 376.
[3] Godlewski Tomasz. 2017. Diagnostyka podłoża gruntowego według Eurokodu 7 w praktyce. XXXII Ogólnopolskie WPPK, mat. konferencyjne (w druku).
[4] Godlewski Tomasz, Lech Wysokiński. 2012. „Tunelowanie w warunkach infrastruktury miejskiej na przykładzie metra w Warszawie – Konferencja AGH: Budownictwo podziemne i Bezpieczeństwo w Komunikacji Drogowej i Infrastrukturze Miejskiej”. Kraków. Budownictwo Górnicze i Tunelowe (2): 21 – 28.
[5] Likitlersuang S., C. Surarak, D. Wanatowski, E. Oh E, A. Balasubramaniam. 2013. „Finite element analysis of deep excavation: A case study from Bangkok MRT”. Soils and Foundations 53 (5): 756 – 773.
[6] Mitew-Czajewska M. 2016. „Evaluation of hypoplastic clay model for deep excavation modelling”. Archives of Civil Engineering, Vol. LXII, 73 – 86.
[7] Osman A. S., M. D. Bolton. 2006. „Ground movement predictions for braced excavations in undrained clay”. Journal of Geotech. and Geoenv. Eng., Vol. 132, No. 4, ASCE.
[8] PN-EN 1997:2008 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne – Część 1. Zasady ogólne. Część 2: Badania podłoża gruntowego.
[9] Popielski P. 2012. „Oddziaływanie głębokich posadowień na otoczenie w środowisku zurbanizowanym”. Prace Naukowe PW, Inżynieria Środowiska, z. 61.
[10] Potts D. M. 2003. „Numerical analysis: a virtual dream or practical reality?” Geotechnique 53, (6): 535 – 573.
[11] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, (Dz.U. 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami).
[12] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 17 czerwca 2011 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane metra i ich usytuowanie, (Dz.U. z 2011 nr 144, poz. 859).
[13] Schweiger H. F. 2013. „Comparison of EC7 design approaches for numerical analysis of deep excavation”. Eurocode 7 and New Design Challenges, Workshop, UCL 19.03.2013.
[14] Siemińska-Lewandowska Anna. 2010. Głębokie wykopy. Projektowanie i wykonawstwo. Warszawa. Wydział Komunikacji i Łączności.
[15] Truty A. 2008. „Sztywność gruntów w zakresie małych odkształceń. Aspekty modelowania numerycznego”. Czasopismo Techniczne, Wyd. PK, 3-Ś/2008, 107 – 126.
[16] Truty A. 2009. Modelowanie komputerowe w zagadnieniach geotechniczno-budowlanych. XXIV WPPK, Wisła, t. III, 281 – 312.
[17] Wymagania techniczne dla inwestycji projektowanych i realizowanych, mogących oddziaływać na obiekty metra (2014), Praca zbiorowa: ITB, Biuro Projektów „Metroprojekt” Sp. z o. o., na zamówienie Metra Warszawskiego, Warszawa.
[18] Wysokiński Lech, Walery Kotlicki. 2002. „Ochrona zabudowy w sąsiedztwie głębokich wykopów”. Instrukcja ITB nr 376, Warszawa.
[19] Zdravkovic L., D. M. Potts, D. St John. 2005. „Modelling of a 3D excavation in finite element analysis”. Geotechnique 55 (7): 497 – 513

Otrzymano: 30.01.2017 r

 Przeczytaj cały artykuł >>

Materiały Budowlane 2/2017, str. 20-23 (spis treści >>)