logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

Open Access (Artykuł w pliku PDF)

Open Access (Article in English PDF file)

Decarbonisation potential of the historic building in Warsaw

dr hab. inż. Szymon Firląg, Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Lądowej
ORCID: 0000-0002-6276-3666
dr inż. Agnieszka Kaliszuk-Wietecka, Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Lądowej
ORCID: 0000-0003-2476-6951
inż. Martyna Sławińska, Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Lądowej

Adres do korespondencji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

DOI: 10.15199/33.2024.02.10
Studium przypadku

Streszczenie. Konieczność zmniejszenia udziału budownictwa w ogólnym zapotrzebowaniu na nieodnawialną energię pierwotną i minimalizacji emisji dwutlenku węgla na etapie eksploatacji budynków wymusza opracowanie planu termomodernizacji i dekarbonizacji budynków. Proces ten wymaga jednak szczególnego planowania w przypadku obiektów zabytkowych. W artykule przeprowadzono analizę stanu istniejącego i opracowano dwa warianty termomodernizacji jednej z przedwojennych, zabytkowych kamienic warszawskich przy ulicy Kopernika 23. Sprawdzono, jak zmiany w budynku mogą wpłynąć na jego efektywność energetyczną oraz emisję CO2 i innych szkodliwych substancji, a także poprawę komfortu użytkowania budynków. Głównym założeniem było zmniejszenie zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną oraz zminimalizowanie emisji CO2. W przedstawionych propozycjach wzięto również pod uwagę architekturę budynku i jego otoczenie.
Słowa kluczowe: termomodernizacja; dekarbonizacja; charakterystyka energetyczna; obiekt zabytkowy.

Abstract. The need to reduce the share of construction in the overall demand for non-renewable primary energy and to minimize carbon dioxide emissions during the operation stage of buildings requires the development of a plan for renovation and decarbonization of buildings. However, this process requires special planning for historic buildings. The article analyzes the existing state and develops two variants of renovation of one of Warsaw's pre-war historic apartment buildings at 23 Kopernika St. It examines how changes to the building can affect its energy efficiency and emissions of CO2 and other pollutants, as well as improve indoor comfort. The main goal was to reduce the demand for non-renewable primary energy and minimize CO2 emissions. The proposed solutions also took into account buildings architecture and surroundings.
Keywords: revonation; decarbonization; energy performance; historic building.

Literatura
[1] Raport końcowy „Wpływ na rynek pracy programu głębokiej modernizacji energetycznej budynków w Polsce, 17 stycznia 2012 r., Opracowano dla European Climate Foundation by The Center for Climate Change and Sustainable Energy Policy Central European University Budapeszt.
[2] Directive 2010/31/EU of the European Parliament and of the council of 19May 2010 on the energy performance of buildings.
[3] Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the energy performance of buildings (recast), COM/2021/802 final.
[4] Uchwała nr LXII/1667/2018 Rady m. st. Warszawy z 1 marca 2018 r., Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta stołecznego Warszawy.
[5] Kaliszuk-Wietecka A, Muchorowska M. Fort Bema jako przykład potencjału termomodernizacyjnego zabytkowych budynków militarnych. Materiały Budowlane. 2023. DOI: 10.15199/33.2023.01.
[6] Firląg S, Kaliszuk-Wietecka A, Miszczuk A. Plan dekarbonizacji budynków w Warszawie – badania termowizyjne. Materiały Budowlane. 2023. DOI: 10.15199/33.2023.02.
[7] PN-EN 13187 Właściwości cieplne budynków – Jakościowa detekcja wad cieplnych w obudowie budynku – metoda podczerwieni.
[8] PN-EN ISO 6946 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania.
[9] PN-EN ISO 13370 Cieplne właściwości użytkowe budynków. Wymiana ciepła przez grunt. Metoda obliczania.
[10] Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z 15 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z 15 kwietnia 2022 r., Dz.U. 2022 poz. 1225.
[11] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (Dz. U. 2015 poz. 376) wraz późniejszymi zmianami.

Przyjęto do druku: 24.01.2024 r.

Materiały Budowlane 2/2024, strona 50-54 (spis treści >>)