logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Z radością informujemy, że zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z  21 grudnia 2021 r. o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym MATERIAŁY BUDOWLANE otrzymuje 100 pkt.

prof. dr hab. inż. Jerzy Hoła, Politechnika Wrocławska, Lider Grupy roboczej ds. barier edukacyjnych i zaangażowania pracodawców w proces kształcenia kadr dla budownictwa Sektorowej Rady ds. Kompetencji w Budownictwie

W 2017 r. z inicjatywy Związku Zawodowego „Budowlani” jako Lidera oraz Konfederacji Budownictwa i Nieruchomości, Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej jako partnerów, utworzona została Sektorowa Rada ds. Kompetencji w Budownictwie. Działalność Rady zapewniły środki pozyskane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach II osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji i działania 2.12. Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno- zawodowych z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w przypadku którego instytucją pośredniczącą jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. 

Literatura
[1] Hoła J, Zobel H, ParysA. Raport z prac Grupy roboczej ds. barier edukacyjnych i zaangażowania pracodawców w proces kształcenia kadr w budownictwie w latach 2017 – 2019, http://srkbud.zzbudowlani. pl/2020/11/30/raport-z-prac-grupy-roboczej-ds-barier- edukacyjnych-i-zaangazowania-pracodawcow-w- -proces-ksztalcenia-kadr-w-budownictwie/.
[2] Hoła J, ParysA. Raport nr 2 Grupy roboczej ds. barier edukacyjnych i zaangażowania pracodawców w proces kształcenia kadr dla budownictwa w zakresie zintegrowania edukacji i pracodawców – wzory porozumień.
[3] Hoła J. Bariery edukacyjne w budownictwie. Materiały Budowlane. 2021; 2: 44 – 45.
[4] Fangrat J, Głowacz M, Hoła J, Runkiewicz L. Potrzeba popularyzacji i poprawy wizerunku zawodów w obszarze budownictwa. Materiały Budowlane. 2022; 5: 66 – 67.
[5] Hoła J, Berkowski P, Kozyra Z. Jednolite studia magisterskie na kierunku budownictwo. Materiały Budowlane. 2021; 3: 58 – 59.
[6]Ustawa z 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższyminauce(Dz.U.z30sierpnia2018r.,poz.1668).
[7] Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 27 września 2018 r. sprawie studiów (Dz. U. z 28 września 2018 r., poz. 1861).
[8] www.srkbud.zzbudowlani.pl.

Materiały Budowlane 05/2023, strona 63-64 (spis treści >>)