logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Z radością informujemy, że zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z  21 grudnia 2021 r. o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym MATERIAŁY BUDOWLANE otrzymuje 100 pkt.

Open Access (Artykuł w pliku PDF)

Significance of damage in pipes affecting for the use of CIPP internal linings

dr inż. Tomasz Abel, Politechnika Wrocławska, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego
ORCID: 0000-0003-0020-1614
mgr inż. Remigiusz Gut, Instytut Badawczy Dróg i Mostów – Filia Wrocław
ORCID: 0000-0002-3327-4142
dr Wiktor Jasiński, Instytut Badawczy Dróg i Mostów – Filia Wrocław
ORCID: 0000-0001-6612-4207

Adres do korespondencji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

DOI: 10.15199/33.2023.05.12
Doniesienie naukowe

Streszczenie. W artykule przedstawiono analizy dotyczące możliwości stosowania technologii CIPP (Cured in place pipe) do renowacji rurociągów pozostających w stanie niezakłóconego przekroju kołowego oraz uszkodzonych mających liczne imperfekcje. Przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych wpływu zmian geometrycznych przekroju poprzecznego i uszkodzeń liniowych kanału poddawanego renowacji na parametry wytrzymałościowe układu rurociąg – wykładzina CIPP. Wyniki potwierdzają konieczność prowadzenia dokładnej, indywidualnej analizy uszkodzeń i geometrii rurociągu przed poddaniem go renowacji.
Słowa kluczowe: renowacja rurociągów; technologie bezwykopowe; CIPP; sztywność obwodowa.

Abstract. The article presents analyzes on the possibility of using the CIPP (cured in place pipe) technology for the renovation of pipelines with an undisturbed circular crosssection, damaged and with imperfections. The results of laboratory tests on the influence of the shape of the cross-section and linear damages of the sewer subjected to renovation on the strength parameters of the pipeline system – CIPP liner are presented. The results confirm the need for individual analysis of damage and pipeline geometry before renovation.
Keywords: pipeline renovation; trenchless technologies; CIPP, ring stiffness.

Literatura
[1] Madryas C, Przybyła B, Wysocki L. Research and Evaluate the Technical Condition of Sewer Pipes. Dolnośląskie Educational Publisher. Wrocław 2010.
[2] Kuliczkowska E, Kuliczkowski A. Możliwości bardziej efektywnego stosowania technik bezwykopowej odnowy przewodów kanalizacyjnych. Instal. 2021; 3: 37 – 40.
[3] DWA-A 143-2: Sanierung von Entwässerungssystemen außerhalb von Gebäuden Teil 2: Statische Berechnung zur Sanierung vonAbwasserleitungen und -kanälen mit Lining – und Montageverfahren, Lipiec 2015.
[4] Matthews JC, Selvakumar A, Condit W. Demonstration and evaluation of an innovative water main rehabilitation technology: Cured-in-Place Pipe (CIPP) lining, Water Practice & Technology Vol 7 No 2, IWA Publishing 2012.
[5] Allouche E, Alam S, Sterling R, Condit W, Selvakumar A. Forensic investigation of a generation old cipp liners, North American Society for TrenchlessTechnology (NASTT), PaperD-5-04,No- -Dig Show 2011, Washington 2011.
[6] Kuliczkowski A. Technologie bezwykopowe w inżynierii środowiska, Wydawnictwo Seidel- Przywecki Sp. z o.o. 2010.
[7] Kolonko A, Kujawski W, Przybyła B, Roszkowski A, Rybarski S. Podstawy bezwykopowej rehabilitacji technicznej przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych na terenach zurbanizowanych, Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie”, Bydgoszcz 2011.
[8]Madryas C, Kolonko A. Uwagi o wykładzinach CIPP. Inżynieria Bezwykopowa. 2010; 5 [35],Kraków.
[9] Parka, A. Zmiany w projektowaniu powłok stosowanych w bezwykopowej odnowie przewodów infrastruktury podziemnej z zastosowaniem wytycznych amerykańskich i pokrewnych. Instal. 2022; 11: 55 – 63.
[10] Kuliczkowski A. Optymalna grubość powłok CIPP stosowanych w bezwykopowej rehabilitacji przewodów kanalizacyjnych. Instal. 2020; 5: 41 – 46.
[11] Przybyła B. Wytyczne ATV-M 127-2 i DWA-A 143-2. Podstawowe Zmiany w zasadach wymiarowania linerówna potrzeby renowacji technicznej rurociągów. Inżynieria Bezwykopowa. 2017; 3: 48 – 56.
[12] AbelT. Laboratory tests and analysis of CIPPepoxy- resin internal liners used in pipelines. Part I, comparison of tests and engineering calculations. Studia Geotechnica etMechanica. 2021; vol. 43, 2: 169 – 180.
[13] Abel T. Laboratory tests and analysis of CIPP epoxy-resin internal liners used in pipelines. Part II, comparative analysis with the use of the FEM and engineering algorithms. Studia Geotechnica et Mechanica. 2021, vol. 43, 3: 307 – 322.
[14] PN-EN 1228:1999 – Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych – Rury z termoutwardzalnych tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknem szklanym(GRP) – Oznaczanie początkowej właściwej sztywności obwodowej.
[15] ISO7685:1998 – Plastics piping systems –Glass- -reinforced thermosetting plastics (GRP) pipes – Determination of initial specific ring stiffness.
[16] ISO 10466 – Plastics piping systems – Glass- -reinforced thermosetting plastics (GRP) pipes – Test method to prove the resistance to initial ring deflection Plastic.
[17] Kośmider P, Kolonko A, Piechurski F., Popielski P., Przybyła B., Wysokowski A, Zwierzchowski D. Badania odbiorowe wykładzin CIPP instalowanych w rurociągach sieci i instalacji zewnętrznych. Wytyczne Polskiego Stowarzyszenia Technologii Bezwykopowych (PSTB).

Przyjęto do druku: 06.04.2023 r.

Materiały Budowlane 05/2023, strona 47-50 (spis treści >>)