logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Z radością informujemy, że zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z  21 grudnia 2021 r. o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym MATERIAŁY BUDOWLANE otrzymuje 100 pkt.

Open Access (Artykuł w pliku PDF)

Service life reserves of selected steel bridges in the aspect of modernization polish railroad infrastructure

prof. dr hab. inż. Adam Wysokowski, Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Budownictwa
ORCID: 0000-0002-4547-2453

Adres do korespondencji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

DOI: 10.15199/33.2023.05.11
Oryginalny artykuł naukowy

Streszczenie. W ramach modernizacji krajowej infrastruktury kolejowej realizowanych jest wiele spektakularnych konstrukcji mostowych z zastosowaniem stali. Są to często budowle rekordowe pod względem rozpiętości przęseł i/lub długości całkowitej. Właściwa dbałość o uwzględnienie zagadnień trwałości przyczyni się do realizacji obiektów pozwalających na ich długą, bezpieczną eksploatację (bez częstych remontów), przy niewielkich kosztach utrzymania. Właściwa analiza czynników mających wpływ na trwałość umożliwia np. częściową eliminację błędnych rozwiązań materiałowych lub konstrukcyjnych. Takie podejście wpisuje się w zasady zrównoważonego rozwoju oraz wyróżnia pod względem zalet ekologicznych. Artykuł ma na celu przedstawienie zagadnień dotyczących trwałości eksploatacyjnej kolejowych obiektów mostowych. Ponadto zaprezentowano czynniki wpływające na trwałość mostów stalowych oraz zagadnienia związane ze zrównoważonym rozwojem, w aspekcie ochrony środowiska i zasobów naturalnych.
Słowa kluczowe: trwałość mostów stalowych; mosty kolejowe; modernizacja infrastruktury; zrównoważony rozwój.

Abstract. As part of the modernization of the Polish rail infrastructure, many spectacular bridge structures using steel are being built. These are often record-breaking structures in terms of span and/or overall length. Proper attention to the consideration of durability issues will contribute to the realization of structures that allow their long, safe operation (without frequent repairs), with low maintenance costs. Proper analysis of factors affecting durability makes it possible, for example, to partially eliminate faulty material or construction solutions. This approach is in line with the principles of sustainable development and stands out in terms of ecological advantages. The article aims to present issues concerning the operational durability of railroad bridges. In addition, factors affecting the durability of steel bridges are presented, as well as issues related to sustainable development, in terms of environmental protection and natural resources.
Keywords: durability of steel bridges; railroad bridges; infrastructure modernization; sustainable development.

Literatura
[1] Wysokowski A. Trwałość mostów stalowych. 2022. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
[2] Brandt AM. Trwałość obiektów inżynierskich a zrównoważony rozwój. Drogi Lądowe, Powietrzne, Wodne. 2008; 10: 93 – 107.
[3] PN-EN 1993-2:2010 Eurokod 3 – Projektowanie konstrukcji stalowych – Część 2:Mosty stalowe.
[4] PN-EN 1993-1-9:2007 Eurokod 3 – Projektowanie konstrukcji stalowych – Część 1-9: Zmęczenie.
[5] Czudek H, Wysokowski A. Trwałość mostów drogowych. 2005. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności. Warszawa.
[6] Wysokowski A. Trwałość mostów stalowych w funkcji zjawisk zmęczeniowych i korozyjnych. IBDiM Studia i Materiały. 2001.Zeszyt nr 53,Warszawa.
[7] Wysokowski A. Trwałość mostów stalowych w aspekcie modernizacji krajowej infrastruktury kolejowej. Nowoczesne Technologie i Systemy Zarządzania w Transporcie Szynowym NOVKOL Zakopane. 2022. ISBN 978-83-63492-18-2.
[8] Czerepak A, Czudek H, Pryga A, Wysokowski A. Metoda szacowania wpływu korozji na nośność konstrukcji stalowych drogowych obiektów mostowych. 2003. Zalecenia GDDKiA, IBDiM, Żmigród.
[9] Rykaluk K. Pęknięcia w konstrukcjach stalowych. 2000.DolnośląskieWydawnictwoEdukacyjne,Wrocław.
[10] Rymsza J. Trwałość i model degradacji obiektu mostowego. Inżynieria i Budownictwo. 1995; 10.
[11] Wichtowski B. Wnioski z badań blachownicowych mostów kolejowych z pęknięciami w złączach spawanych. Inżynieria i Budownictwo. 2000; 10.
[12] Wysokowski A. Fatigue of structural elements in steel bridges – theory and practice, XIII International Conference on Metal Structures ICMS 2016, Zielona Góra.
[13] Sharifi Y, Rahgozar R. Fatigue notch factor in steel bridges due to corrosion, Archives of Civil and Mechanical Engineering. 2009; Vol. IX, No. 4.
[14] Li CQ, Li L, Mahmoodian M, Shi W. Corrosion Induced Degradation of Fatigue Strength of Steel in Service for 128 Years. Structures. 2020; https://doi.org/10.1016/j.istruc. 2019.11.013.
[15] Li CQ, Li L, Mahmoodian M. Prediction Of Fatigue Failure Of Steel Beams Subjected To Simultaneous Corrosion And Cyclic Loading. Structures. 2019; https://doi. org/10.1016/j.istruc. 2019.02.003.
[16] LiL, Mahmoodian M. Fatigue Life Prediction and Maintenance Management of Steel Structures Subjected to Corrosion. AustralianJournalofCivilEngineering 2021;.https://doi.org/10.1080/13287982.2021.1999041.
[17]MachoM,Matos JC,Ryjacek P. Fatigue LifeAnalysis of Steel Riveted Rail BridgesAffected by Corrosion. Structural Engineering International. 2019; https://doi. org/10.1080/10168664.2019.1612315.
[18] Macho M, Matos JC, Ryjacek P. Static and Fatigue Test on Real Steel Bridge Components Deteriorated by Corrosion. International Journal of Steel Structures. 2018; https://doi. org/10.1007/s13296-018-0099-6.
[19] Zobel H, Alkhafaji T, Wróbel M. Określanie trwałości mostów drogowych. Mosty. 2007; 2.
[20] SharifiY,Rahgozar R. Remaining fatigue life of corroded steel structural members. Advancesin Structural Engineering. 2011;https://DOI:10.1260/1369-4332.14.5.881.
[21] Wysokowski A, Howis J,Wagner J. Przykład praktycznego uwzględniania zjawisk korozji i zmęczenia dla zabytkowego mostu zespolonego. 2009. Konferencja Naukowo-Techniczna Zespolone Konstrukcje Mostowe. Politechnika Krakowska s. 564-574, Kraków.

Przyjęto do druku: 17.04.2023 r.

Materiały Budowlane 05/2023, strona 42-46 (spis treści >>)