logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Z radością informujemy, że zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z  21 grudnia 2021 r. o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym MATERIAŁY BUDOWLANE otrzymuje 100 pkt.

Open Access (Artykuł w pliku PDF)

The impact of the internal thermal modernization of historic buildings on their technical condition

dr hab. inż. Dariusz Bajno, prof. uczelni, Politechnika Bydgoska, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
ORCID: 0000-0001-7664-8653
dr hab. inż. Andrzej Marynowicz, prof. uczelni, Politechnika Opolska, Wydział Budownictwa i Architektury
ORCID: 0000-0002-8308-8479
dr inż. Andrzej Kucharczyk, Politechnika Opolska, Wydział Budownictwa i Architektury
ORCID: 0000-0003-3576-1267

Adres do korespondencji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

DOI: 10.15199/33.2023.05.09
Doniesienie naukowe

Streszczenie. W artykule rozważono dwa przypadki obiektów historycznych objętych ochroną konserwatorską, w przypadku których przewidziano docieplenie przegród zewnętrznych od wewnątrz. Jeden z nich pochodzi z 1830 r., natomiast drugi z 1880 r. W pierwszym analizowanym obiekcie termomodernizacja przegród została przeprowadzona na przełomie 2018 i 2019 r., natomiast drugi, wzniesiony w technologii tzw. muru pruskiego, nadal oczekuje na termomodernizację. Niewielka wiedza na temat wpływu procesów zachodzących we wnętrzu przegród docieplanych od wewnątrz na ich drewniany szkielet skłoniła nas do opracowania programu badań przegrody z ociepleniem od wewnątrz w skali naturalnej, w warunkach zbliżonych do rzeczywistych. Przedstawione w artykule wstępne wyniki pomiarów, realizowanych po raz pierwszy w kraju w tak szerokim zakresie, potwierdziły złożoność procesów cieplno-wilgotnościowych w niejednorodnych przegrodach.
Słowa kluczowe: docieplanie od wewnątrz; wilgoć w przegrodach; korozja biologiczna; monitoring cieplno-wilgotnościowy.

Abstract. The article considers two cases of historical objects under conservator's protection, for which thermal insulation of their external partitions from the inside is provided. One of them dates from 1830 and the other from 1880. While in the first analyzed case, the thermalmodernization of partitionswas carried out at the turn of 2018 and 2019, the second building, which was erected in the so-called "half-timbered wall" is still waiting for thermal modernization. The lack of research in this area and little knowledge about the impact of physical processes taking place inside partitions insulated fromthe inside on theirwooden skeleton prompted the authors to develop a program of testing this type of partition with insulation from the inside on a natural scale, in conditions close to real. The preliminary results of measurements presented in this article, carried out for the first time in the country in such a wide range, confirmed the complexity of thermal and humidity processes in such highly heterogeneous partitions.
Keywords: thermal insulation from the inside; moisture in partitions; biological corrosion; HAM monitoring.

Literatura
[1] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. (z późn. zm.) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
[2] Antolinc D, Černe K, Jagličić Z. Risk of Using Capillary Active Interior Insulation in a Cold Climate. Energies. 2021, https://doi. org/10.3390/en14216890.
[3] Jensen NF, Bjarlov SP, Rode C,Moller EB. Hygrothermal assessment of four insulation systems for interior retrofitting of solidmasonrywalls through calibrated numerical simulations.Build.Environ. 2020, https://doi.org/10.1016/j.buildenv. 2020.107031.
[4] Keskküla K, Aru T, Kiviste M, Miljan M-J. Hygrothermal Analysis of Masonry Wall with Reed Boards as Interior Insulation System. Energies. 2020, https://doi. org/10.3390/en13205252.
[5] Zhou X, Carmeliet J, Derome D. Influence of envelope properties on interior insulation solutions for masonry walls. Build. Environ. 2018, https://doi. org/10.1016/j. buildenv. 2018.02.047.
[6] Bajno D. Wybrane aspekty cieplno-wilgotnościowe związane z dostosowywaniem budynków zabytkowych do eksploatacji w nowych warunkach, 61 Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB „Bydgoszcz – Krynica” 20-25 września 2015 r.
[7] Bajno D. Problemy związane z termomodernizacją budynków historycznych i zabytkowych. Renowacje i zabytki. 2019; 2. Kraków 2019.

Przyjęto do druku: 22.03.2023 r.

Materiały Budowlane 05/2023, strona 34-37 (spis treści >>)