logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Z radością informujemy, że zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z  21 grudnia 2021 r. o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym MATERIAŁY BUDOWLANE otrzymuje 100 pkt.

Open Access (Artykuł w pliku PDF)

Analysis of the proposal for a new EU approach to technical harmonization of the conditions for marketing of construction products

dr inż. Sebastian Wall, Instytut Techniki Budowlanej
ORCID: 0000-0002-3616-9014

Adres do korespondencji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

DOI: 10.15199/33.2023.05.06
Artykuł przeglądowy

Streszczenie. W artykule przedstawiono analizę kierunków głównych zmian przepisów Unii Europejskiej dotyczących zharmonizowanych warunków wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych zawartych w zaproponowanym przez Komisję Europejską projekcie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady, zmieniającego rozporządzenie (UE) 2019/1020 i uchylającego rozporządzenie (UE) nr 305/2011. Dokonano porównania podstawowych elementów aktualnie obowiązującego rozporządzenia CPR i projektu nowego. W związku z tym, że tekst zaproponowany przez Komisję Europejską w 2022 r. musi być zatwierdzony (lub zmieniony) przez Radę UE i Parlament Europejski, ostateczna treść przepisu może się w wielu aspektach różnić od opisywanego projektu, co będzie przedmiotem kolejnych publikacji.
Słowa kluczowe: wyroby budowlane; UE, przepisy; CPR; Construction Products Regulation (CPR).

Abstract. The article presents an analysis of the directions of the main changes in the European Union regulations regarding the rules for the marketing of construction products, included in the draft Regulation of the European Parliament and of the Council, proposed by the European Commission, laying down harmonized conditions for the marketing of construction products, amending Regulation (EU) 2019/1020 and repealing Regulation (EU) No. 305/2011. A comparison was made between the essential elements of the current regulation (so called CPR) and the draft of the new CPR. Since the text proposed by the Commission in 2022 still needs to be approved (or amended) by the EU Council and the European Parliament, the final wording of the regulation may differ in many respects from the draft described, which will be the subject of further publications.
Keywords: construction products; EU; regulations; Construction Products Regulation (CPR).

Literatura
[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG. Dz. U. UE z 4.4.2011 Seria L 88, s. 5
[2] Report From The Commission To The European Parliament And The Council on the implementation of Regulation (EU) No 305/2011 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 laying down harmonised conditions for the marketing of construction products and repealing Council Directive 89/106/EEC (COM (2016) 0445 final). Dostęp online: https://eur-lex. europa. eu/legal-content/EN/ALL/? uri=COM: 2016: 0445: FIN (data dostępu 8 marca 2023 r.)
[3] C-613/14 – James Elliott Construction Judgment of the Court (Third Chamber) of 27 October 2016. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/? uri=CELEX%3A62014CJ0613 (data dostępu 8 marca 2023 r.).
[4] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE z 21 października 2009 r. ustanawiająca ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią (przekształcenie) (Tekst mający znaczenie dla EOG) OJ L 285, 31.10.2009.
[5] Review of the Construction Products Regulation (CPR) Survey On Future Options –Analysis of replies https://ec.europa.eu/docsroom/documents/43103/attachments/ 1/translations/en/renditions/native (data dostępu 9 marca 2023 r.).
[6] Wall S. CE Marking of Construction Products – Evolution of the European Approach to Harmonisation of Construction Products in the Light of Environmental Sustainability Aspects. Sustainability 13.11.2021: 1-14. https://doi.org/10.3390/su13116396.
[7] Wniosek Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych, zmieniające rozporządzenie (UE) 2019/1020 i uchylające rozporządzenie (UE) nr 305/2011, Bruksela, 30.3.2022, COM (2022) 144 final.
[8] Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 574/2014 z 21 lutego 2014 r. zmieniające załącznik III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 w odniesieniu do wzoru, który należy stosować przy sporządzaniu deklaracji właściwości użytkowych wyrobów budowlanych Dz. U. U. E. Seria L 159, 28.5.2014, p. 41–46.

Przyjęto do druku: 20.04.2023 r.

Materiały Budowlane 05/2023, strona 22-25 (spis treści >>)