logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Z radością informujemy, że zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z  21 grudnia 2021 r. o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym MATERIAŁY BUDOWLANE otrzymuje 100 pkt.

Open Access (Artykuł w pliku PDF)

The influence of eliptical distribution of radial seismic velocity on building technical safety

dr hab. inż. Tadeusz Chrzan, prof. Poltegor Instytut, Instytut Górnictwa Odkrywkowego Poltegor
ORCID: 0000-0002-5424-7311

Adres do korespondencji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

DOI: 10.15199/33.2023.05.04
Artykuł przeglądowy

Streszczenie. W artykule przedstawiono wyniki analizy warunków eliptycznego rozkładu drgań sejsmicznych generowanych podczas robót strzałowych. Podano skalę szkodliwości prędkości drgań. Bezpieczeństwo techniczne budynku w strefie drgań sejsmicznych określono prędkością drgań zawartą w II strefie skali wpływów dynamicznych [SWD I]. Udowodnioną w artykule tezą jest, że w przypadku eliptycznych i kołowych rozkładów prędkości drgań w urabianiu skał za pomocą materiałów wybuchowych [MW], istnieje kierunkowość składowej poziomej prędkości drgań Vx promieniowych. Wartość prędkości drgań zależy od kąta kierunkowego „α” pomiędzy linią otworów strzałowych a linią łączącą środek powierzchni urabianego za pomocą MW bloku skalnego z miejscem pomiaru. Eliptyczne kształty krzywych uzyskanych podczas urabiania MW złoża bazaltowego, zależne od wartości kąta kierunkowego pomiarów, porównano z kształtem kołowych krzywych prędkości Vx.
Słowa kluczowe: drgania gruntu; drgania sejsmiczne; kołowy rozkład drgań.

Abstract. The article presents the results of ananalysis of the conditions for the elliptical distribution of seismic vibrations generated during blasting. The scale of harmfulness of the vibration velocity is given. The technical safety of a building in the area of seismic vibrationswas defined by the vibration velocity included in zone II of the influence scale of the dynamic impact scale [SWD I]. The thesis proved in this paper is that in case of elliptical and circular vibration velocity distributions in explosive rock excavation [MW], there is a directionality of the horizontal component of the vibration velocity Vx radial. The value of the vibration velocity depends on the directional angle „α” between the line of blast holes and the line connecting the centre of the surface of the rock block excavated with the BM to the place of measurement. The elliptical shapes of the curves obtained during themining BMof the basalt deposit, which depend on the value of the directional angle of themeasurements,were comparedwith the shape of the circular velocity curvesVx.
Keywords: ground-borne vibrations; seismic vibrations; circular distribution of vibrations.

Literatura
[1] Opracowanie. Określenie promienia strefy bezpiecznej względem drgań parasejsmicznych dla złoża bazaltu. Inst. Górnictwa Odkr.-Poltegor. Wrocław, 2015.
[2] Chrzan T. Akustyka inżynieryjna w ochronie środowiska przy urabianiu surowców skalnych materiałem wybuchowym, Poltegor Instytut, Wrocław, 2021.
[3] Stan-Kleczek J. Wpływ spękań na anizotropię prędkości fal sejsmicznych w wybranych masywach skalnych. Zastosowanie metod statystycznych w badaniach naukowych. StatSoft Polska, www.statsoft.pl/czytelnia.html, dostęp 14.10 2012.
[4] PN-B-02170:2016-12 Skala wpływów dynamicznych.
[5] Biegus A. Probabilistyczna analiza konstrukcji stalowych. WN PWN, Warszawa – Wrocław 1999.
[6] Gwóźdź M, Machowski A. Wybrane badania i obliczenia konstrukcji budowlanych metodami probabilistycznymi. Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2011.
[7] Kowal Z. Bezpieczeństwo konstrukcji w świetle teorii niezawodności. Archiwum Inżynierii Lądowej. 1967; 4.
[8] Kuchta K, Tylek I, Rawska-Skotniczny A. Niezawodności obiektów budowlanych. Builder science i bezpieczeństwo konstrukcji. Builder I. 2019.
[9] Murzewski J. Wprowadzenie do teorii bezpieczeństwa konstrukcji. WN PWN, Warszawa 1963.
[10] Tylek I, Kuchta K. Ocena istniejących konstrukcji metalowych przed i po wzmocnieniu. XXXI Ogólnopolskie Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji, Szczyrk 2016.
[11] Gulvanessian H, Calgaro J-A, HolickyM. Designers Guide to EN 1990. Eurocode: Basis of structural design, Thomas Telford, London 2002.
[12] Lewicki B, Żurański JA. Obciążenie śniegiem w nowych normach polskich. Wiadomości Projektanta Budownictwa. 2007; 1.

Przyjęto do druku: 08.03.2023 r.

Materiały Budowlane 05/2023, strona 14-17 (spis treści >>)