logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Z radością informujemy, że zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z  21 grudnia 2021 r. o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym MATERIAŁY BUDOWLANE otrzymuje 100 pkt.

Open Access (Artykuł w pliku PDF)

The influence of varied composition of the geopolymer composite on the adhesion with asphalt composite

mgr inż. Krzysztof Granatyr, RAK-BUD Raczkowscy Sp.K.
prof. dr hab. inż. Michał Bołtryk, Politechnika Białostocka, Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku
ORCID: 0000-0003-2468-8324
dr inż. Katarzyna Kalinowska-Wichrowska, Politechnika Białostocka, Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku
ORCID: 0000-0003-1760-3943
mgr inż. Paweł Szeligowski

Adres do korespondencji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

DOI: 10.15199/33.2023.05.02
Oryginalny artykuł naukowy

Streszczenie. W artykule przedstawiono badania wpływu zróżnicowanego składu kompozytu geopolimerowego na adhezję z kompozytem asfaltowym. Zmiennymi w planie eksperymentu były zawartość zaprawy geopolimerowej, stężenie molowe NaOH oraz grubość warstwy ochronnej kompozytu geopolimerowego. Przyjęto stałe warunki dojrzewania. Otrzymane wyniki wskazują na bardzo dobre właściwości kompozytu zespolonego niezależnie od badanych czynników.
Słowa kluczowe: kompozyty geopolimerowe i asfaltowe; przyczepność międzywarstwowa; cienkie warstwy ochronne.

Abstract. The article presents the research on the influence of the variable composition of the geopolymer composite on the adhesion with the asphalt composite. The variables in the experiment plan were the content of the geopolymermortar, themolar concentration of NaOH and the thickness of the protective layer made of the geopolymer composite. Constant maturation conditions were assumed. The obtained results indicate very good properties of the composite regardless of the tested variable.
Keywords: geopolymer and asphalt composites; interlayer adhesion; thin protective layers.

Literatura
[1] Diagnostyka stanu nawierzchni i wybranych elementów korpusu drogi – wytyczne stosowania, Załącznik L1: Katalog uszkodzeń w systemie automatycznej oceny nawierzchni asfaltowych, GDDKiA, 2019.
[2] Mohiud Dina I, Shafi Mir M, Adnan Farooq M. Effect of Freeze-Thaw Cycles on the Properties of Asphalt Pavements in Cold Regions:AReview, Transportation Research Procedia. 2020; 48: 3634 – 3641.
[3] Wutke M. Przyczyny uszkodzeń warstw asfaltowych nawierzchni, lokalizacja osłabionych miejsc za pomocą systemu GPR, Drogownictwo. 2017; 12: 401 – 406.
[4] Mikuła J. i in. Rozwiązania proekologiczne w zakresie produkcji. Nowoczesne materiały kompozytowe przyjazne środowisku. Politechnika Krakowska.
[5] Chuczun A, Rakowski B, Gosk E, Kalinowska- Wichrowska K. Podstawowe właściwości geopolimerów z dodatkiem odpadu ceramicznego. Materiały Budowlane. 2022. DOI: 10.151999/33.2022.08.14.
[6] Bołtryk M, Stankiewicz N. Thin Protective Layers Made out of Special Concretes. 2017.
[7] Sumanth Kumar B, Rama Seshu D. Cement Wapno Beton. 2021; 26 (1): 3 – 11.
[8] Bołtryk M, Granatyr K, Stankiewicz N. Ecological aspects in the aplication od geopolymer composites on road surfaces. Ekonomia i Środowisko. 2019; 1: 193 – 202.
[9] Jaskuła P. Sczepność warstw asfaltowych w wielowarstwowych układach nawierzchni drogowych, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2018.
[10] Haiwei Z, Bowei S, Yongxiang L, Yanli L. Adhesive property and road performance of asphalt overlay with geotextile interlayer, Hindawi, Volume 2022.
[11] Guide for Roller-Compacted Concrete Pavements, the National Concrete Pavement Technology Center at Iowa State, University’s Institute for Transportation, funding from Portland Cement Association, August 2010.
[12] PN-EN 450-1:2012 Popiół lotny do betonu – Część 1:Definicje, specyfikacje i kryteria zgodności.
[13]WT-2 2014 – Część I. Mieszanki mineralno--afaltowe.Wymagania techniczne,GDDKiA, 2014.
[14] PN-EN 12697-31:2019-03Mieszanki mineralno- asfaltowe – Metody badań – Część 31: Przygotowanie próbek w prasie żyratorowej.
[15] Instrukcja laboratoryjnego badania sczepności międzywarstwowej warstw asfaltowych wg metody Leutnera i wymagania techniczne sczepności, GDDKiA, Katedra Inżynierii Drogowej Politechniki Gdańskiej, Wersja z dnia 31.08.2014.
[16] PN-EN 12390-3 Badania betonu – Część 3: Wytrzymałość na ściskanie próbek do badań.
[17] PN-B-06714-23:1984 Kruszywa mineralne – Badania – Oznaczanie zmian objętościowych metodą Amslera.
[18] PN-EN 13286-51 Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym – Część 51: Metoda dla przemysłowego badania próbek związanych spoiwem hydraulicznym za pomocą zagęszczania młotem wibracyjnym.
[19] Raczkiewicz W. Skurcz betonu – cechy istotne ze względu na projektowanie konstrukcji z betonu, Przegląd Budowlany. 2012; 2.

Przyjęto do druku: 20.04.2023 r.

Materiały Budowlane 05/2023, strona 5-9 (spis treści >>)