logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

Open Access (Artykuł w pliku PDF)

Tests on the influence of a new type of reinforcement on the load-bearing capacity and crack resistance of the wall connection zone with AAC

prof. dr hab. inż. Łukasz Drobiec, Politechnika Śląska, Wydział Budownictwa
ORCID: 0000-0001-9825-6343

Adres do korespondencji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

DOI: 10.15199/33.2023.04.06
Oryginalny artykuł naukowy

Streszczenie. W artykule opisano badania ścian z autoklawizowanego betonu komórkowego (ABK) w skali naturalnej, w których zastosowano nowy typ zbrojenia z siatki stalowej. Omówiono wpływ zbrojenia na strefę połączenia ścian prostopadłych. Przeanalizowano nośność i rysoodporność połączenia. Wyniki porównano z wynikami badań wcześniejszych [1, 2]. Artykuł jest drugą częścią publikacji [3] oraz kontynuacją badań opisanych w [1, 2].
Słowa kluczowe: mur zABK; mur zbrojony; badania ściskania; wpływ otworów; badania w skali naturalnej.

Abstract. The article describes the tests of walls made of autoclaved aerated concrete (AAC) on a full scale, in which the new type of steel mesh reinforcement was used. The influence of reinforcement on the connection zone of perpendicular walls was described. The load capacity and crack resistance of the connection zone were analysed. The results were compared with those of earlier studies [1, 2]. The article is the second part of the tests published in [3] and a continuation of earlier research [1, 2].
Keywords: AAC masonry; reinforced masonry; compression tests; influence of openings; tests on a full scale.

Literatura
[1] Drobiec Ł. Badania ścian z ABK w skali naturalnej poddanych ściskaniu – analiza strefy połączenia ścian prostopadłych. Materiały Budowlane. 2018, DOI: 10.15199/33.2018.12.09.
[2] Drobiec Ł. Analysis of AAC walls subjected to vertical load/AnalysevonvertikalbelastetenPorenbeton-Wänden. Mauerwerk. 2019, DOI: 10.1002/dama.201900021.
[3] Drobiec Ł, Mazur W. Wpływ nowego typu zbrojenia na nośność i rysoodporność ściskanych murów z ABK – badanie strefy wokół okna. Materiały Budowlane. 2022, DOI: 10.15199/33.2022.04.04.
[4] Schubert P. Mauerwerk. Risse vermeiden und instandsetzen. Fraunhofer IRBVerlag 2004.
[5] Schubert P. Vermeiden von schädlichen Rissen in Mauerwerkbauteilen. Mauerwerk-Kalender, Ernst & Sohn. 1996; 21: 621 – 651.
[6] Piekarczyk A. Shear Stiffness of Solid Clay Brick Wallets Sheared Perpendicularly to the Masonry Bed Joints. Procedia Engineering. 2016, s. 1064 – 1069.
[7] Jasiński R. Badania i modelowanie murowych ścian usztywniających.Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice. 2017 r.
[8]Manos GC, Melidis L, Katakalos K, Kotoulas L, AnastasiadisA, Chatziastrou Ch.Masonry panels with external thermal insulation subjected to in-plane diagonal compression. Case Studies in Construction Materials. 2021,https://doi.org/10.1016/j.cscm.2021.e00538.
[9] Zahra T, Dorji J, Thamboo J, Asad M, Kasinski W, Nardone A. In-plane and out-of-plane shear characteristics of reinforced mortarless concrete block masonry. Journal of Building Engineering. 2023, https://doi.org/10.1016/j.jobe.2023.105938.
[10] PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05 Eurokod 6. Projektowanie konstrukcji murowych. Część 1-1: Reguły ogólne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych.
[11] Phipps ME ,MontagueTI. The behaviour and design of steel shear connectors in plain and prestressed masonry. 7thNorthAmericanMasonryConference.Universityof NotreDame-SouthBend,Indiana,USA1996.s.789–798.
[12] Jasiński R, Galman I. Testing joints between wallsmade ofAACmasonry units. Buildings. 2020, DOI:10.3390/buildings10040069.
[13] Galman I, Jasiński R, Hahn T. Badanie połączeń ścian murowych. Materiały Budowlane. 2017, DOI:10.15199/33.2017.10.32
[14] Jasiński R, Galman I. Propozycja analitycznego opisu fazy pracy niezbrojonego połączenia ścian murowanych wykonanych z elementów z ABK. Materiały Budowlane. 2020, DOI: 10.15199/33.2020.05.07.
[15] Jasiński R, Galman I. Propozycja analitycznego opisu faz pracy zbrojonego połączenia ścian murowych wykonanych z ABK. Materiały Budowlane. 2020, DOI: 10.15199/33.2020.06.02. Publikacja wspierana w ramach rektorskiego grantu projakościowego. Politechnika Śląska, 03/020/RGJ22/0131.


Przyjęto do druku: 01.03.2023 r.

Materiały Budowlane 04/2023, strona 25-29 (spis treści >>)