logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Z radością informujemy, że zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z  21 grudnia 2021 r. o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym MATERIAŁY BUDOWLANE otrzymuje 100 pkt.

Open Access (Artykuł w pliku PDF)

Decarbonisation plan of buildings in Warsaw – thermal imaging studies

dr hab. inż. Szymon Firląg, Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Lądowej
ORCID: 0000-0002-6276-3666
dr inż. Agnieszka Kaliszuk-Wietecka, Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Lądowej
ORCID: 0000-0003-2476-6951
dr inż. Artur Miszczuk, Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Lądowej
ORCID: 0000-0002-1743-1451

Adres do korespondencji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

DOI: 10.15199/33.2023.03.07
Doniesienie naukowe

Streszczenie. Artykuł prezentuje wyniki pierwszego etapu prac nad planem dekarbonizacji budynków w Warszawie, co przyczyni się do poprawy zdrowia i komfortu życia jej mieszkańców, a jednocześnie przez zmniejszenie zapotrzebowania na energię do zminimalizowania problemu ubóstwa energetycznego. Celem tego etapu było wytypowanie budynków i ocenienie ich stanu technicznego pod kątem ochrony cieplnej za pomocą badań termowizyjnych.
Słowa kluczowe: potencjał termomodernizacyjny; dekarbonizacja; zmniejszenie zapotrzebowania na energię; budynki zero emisyjne.

Abstract. This article presents the results of the first phase of work on a plan to decarbonise buildings in Warsaw, which will both improve the health and well-being of its inhabitants and, by reducing energy demand, minimise energy poverty. The first stage of this work was to select buildings and assess their technical condition in terms of thermal protection using thermographic researches.
Keywords: renovation potential; decarbonisation; energy demand reduction; zero emission buildings.

Literatura
[1] Załącznik nr 1 do Uchwały nr LXII/1667/2018 Rady m.st. Warszawy z 1 marca 2018 r., „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta stołecznego Warszawy ze zmianami”.
[2] Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the energy performance of buildings (recast), COM/2021/802 final
[3] Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
[4] PN-EN 13187 Właściwości cieplne budynków. Jakościowa detekcja wad cieplnych w obudowie budynku. Metoda podczerwieni.
[5] Heim D, Miszczuk A. Modelling building infiltration using the airflow network model approach calibrated by air-tightness test results and leak detection. Building Services Engineering Research & Technology. 2020; DOI: 10.1177/0143624420904344.
[6] Firląg Sz, Miszczuk A. Działanie wentylacji grawitacyjnej w ocenie mieszkańców. Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja. 2017. DOI: 10.15199/9.2017.8.7.
[7] Nowak H, Nowak Ł, Noszczyk P. Nieniszczące badania przegród budowlanych za pomocą termografii aktywnej. Materiały Budowlane. 2015. DOI 10.15199/33.2015.10.19.
[8] Stachniewicz R. Ocena stanu technicznego budynku i jego instalacji za pomocą termowizji. Materiały Budowlane. 2021.DOI10.15199/33.2021.01.03.

Przyjęto do druku: 17.01.2023 r.

Materiały Budowlane 03/2023, strona 29-34 (spis treści >>)