logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Z radością informujemy, że zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z  21 grudnia 2021 r. o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym MATERIAŁY BUDOWLANE otrzymuje 100 pkt.

dr hab. inż. arch. Adam Baryłka, prof. WAT, Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji

Adres do korespondencji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Budownictwo, którego finalnym efektem są obiekty budowlane, ma niezwykle istotny wpływ na środowisko ze względu na jego dużą energochłonność, materiałochłonność i transportochłonność. Spowodowało to powstanie idei budownictwa zrównoważonego, którego cechami są:

  • dążenie do zmniejszenia zużycia wyrobów budowlanych przy realizacji obiektów przekładającego się na zmniejszenie ilości wydobywanych zasobów naturalnych i energii koniecznej do tego celu oraz produkcji wyrobów budowlanych;
  • projektowanie, budowa i użytkowanie obiektów budowlanych w sposób zgodny z wymaganiami zrównoważonego rozwoju;
  • ponowne wykorzystanie lub recykling obiektów budowlanych oraz wchodzących w ich skład materiałów i elementów;
  • trwałość obiektów budowlanych;
  • wykorzystanie w obiektach budowlanych surowców i materiałów wtórnych przyjaznych środowisku, a także energii odnawialnej.

Literatura
[1] Dyrektywa Rady 89/106/EWG z 21.12.1988 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów budowlanych. Dziennik Urzędowy L 040, 11/02/1989 P. 0034 – 0037.
[2] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z 9.03.2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG. Tekst mający znaczenie dla EOG (Dziennik Urzędowy UE i Rady (UE) nr L. 88/5 z 04.04.2011 r.
[3] Ustawa z 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1213 t. j.).
[4] Ustawa z 7.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 t.j. z późn. zm.).
[5] Rozporządzenie 1882/2003 z 29.09.2003 r. dostosowujące do decyzji Rady 1999/468/WE przepisy odnoszące się do komitetów, które wspomagają Komisję w wykonywaniu jej uprawnień wykonawczych ustanowionych w instrumentach podlegających procedurze określonej w art. 251 Traktatu WE.
[6] Rozporządzenie 568/2014 z 18.02.2014 r. zmieniające załącznik V do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 dotyczący oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobów budowlanych.
[7] Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 574/2014 z 21.02.2014 r. zmieniające załącznik III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 w odniesieniu do wzoru, który należy stosować przy sporządzaniu deklaracji właściwości użytkowych wyrobów budowlanych. (Dz. U. UE. L. 2014.159.41).
[8] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1020 z 20.06.2019 r. w sprawie nadzoru rynku i zgodności produktów oraz zmieniające dyrektywę 2004/42/WE oraz rozporządzenia (WE) nr 765/2008 i (UE) nr 305/2011 (Tekst mający znaczenie dla EOG).
[9] Wyrok Trybunału (trzecia izba) z 27.10.2016 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Supreme Court – Irlandia) – James Elliott Construction Limited/Irish Asphalt Limited (Sprawa C-613/14).
[10] Decyzja Wykonawcza Komisji (UE) 2019/451 z 19.03.2019 r. w sprawie zharmonizowanych norm dotyczących wyrobów budowlanych, opracowanych na potrzeby rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011.
[11] Sprawozdanie w sprawie wdrożenia rozporządzenia (UE) nr 305/2011 ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych (rozporządzenie w sprawie wyrobów budowlanych) 3.2.2021 – (2020/2028 (INI)).
[12] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1025/2012 z 25.10.2012 r. w sprawie normalizacji europejskiej, zmieniające dyrektywy Rady 89/686/EWG i 93/15/EWG oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 94/9/WE, 94/25/WE, 95/16/WE, 97/23/WE, 98/34/WE, 2004/22/WE, 2007/23/WE, 2009/23/WE i 2009/105/WE oraz uchylające decyzję Rady 87/95/EWG i decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1673/2006/WE 2 (rozporządzenie w sprawie normalizacji).
[13] Supporting study for the review of the Construction Products Regulation. Impact assessment: final report, 2018.
[14] Ocena Komisji Europejskiej z 24.10.2019 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z 9.03.2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych (SWD (2019) 1770).
[15] Ogólne zasady wprowadzania do obrotu lub udostępnianie na rynku krajowym wyrobów budowlanych (https://budowlaneabc. gov. pl/wyroby-budowlane/ ogolne-zasady-wprowadzania-do-obrotu-lub-udostepnianie-na-rynku-krajowym- wyrobow-budowlanych/).
[16] Badanie uzupełniające oceny skutków do przeglądu rozporządzenia w sprawie wyrobów budowlanych, sprawozdanie końcowe, Copenhagen Economics, Danish Technological Institute (DTI) i EPRD, 2020.
[17] Konferencja Techniczna Stron Zainteresowanych Przeglądem RWB (CPR Revision Technical Stakeholders Conference) zorganizowana przez Komisję Europejską, DG GROW 7.09.2020.
[18] Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie wdrożenia rozporządzenia (UE) nr 305/2011 ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych (rozporządzenie w sprawie wyrobów budowlanych) 2020/2028 (INI) z 10.03.2021 r. (2020/2028 (INI)).
[19] COM (2022) 144 – wniosek (+ załącznik do wniosku) dotyczący rozporządzenia ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych, zmieniającego rozporządzenie (UE) 2019/1020 i uchylającego rozporządzenie (UE) 305/2011 (sygnatura dokumentu COM (2022) 144).
[20] Sprawozdanie Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów Parlamentu Europejskiego z 14.11.2022 r. zawierającego odniesienie do projektu rozporządzenia zaproponowanego przez Komisję Europejską. 2022/0094 (COD). 

 

Materiały Budowlane 01/2023, strona 71-76 (spis treści >>)