logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Z radością informujemy, że zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z  21 grudnia 2021 r. o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym MATERIAŁY BUDOWLANE otrzymuje 100 pkt.

Open Access (Artykuł w pliku PDF)

Fort Bema as the example of thermomodernisation potential of historical military buildings

dr inż. Agnieszka Kaliszuk-Wietecka, Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Lądowej
ORCID: 0000-0003-2476-6951
inż. Marianna Muchorowska, Uniwersytet w Innsbrucku, Austria

Adres do korespondencji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

DOI: 10.15199/33.2023.01.10
Studium przypadku

Streszczenie. Szczególnym rodzajem obiektów zabytkowych są obiekty militarne, gdyż ich charakter i pełniona niegdyś funkcja znacznie różnią się od tej, którą chce się im nadać, aby przywrócić do użytkowania. W artykule przedstawiono koncepcję architektoniczną rewitalizacji i termomodernizacji Fortów Bema w Warszawie z wariantową koncepcją modernizacji źródła ciepła, dostosowaną do specyficznej formy, zabytkowego charakteru i realnych możliwości. Przedstawiono obliczenia zapotrzebowania na energię i emisję dwutlenku węgla podczas eksploatacji we wszystkich zaproponowanych wariantach. Obliczenia pokazują możliwości przywrócenia obiektu społeczności lokalnej, poprawy komfortu jego użytkowania w wyniku poprawy parametrów obudowy zewnętrznej oraz możliwości obniżenia zapotrzebowania na energię i osiągnięcie standardu budynku zero emisyjnego.
Słowa kluczowe: potencjał termomodernizacyjny; zabytkowy obiekt militarny; zmniejszenie zapotrzebowania na energię; obiekt zero emisyjny.

Abstract. Military buildings are a special type of historic building, as their character and the function they used to provide are very different from the functions you want to give them in order to be returned to their users. This article presents an architectural concept for the thermal modernisation of the Bema Fort in Warsaw with a variant concept for the modernisation of the heat source, adapted to the specific form, historic character and realistic possibilities. Calculations of energy demand and carbon dioxide emissions during operation in all proposed variants are presented. The calculations show the possibilities of restoring the facility to the local community, improving the comfort of its use related to the upgrade of its external envelope parameters and the possibilities of lowering its energy demand and achieving a zero-emission building standard.
Keywords: thermomodernisation potential; historic military building; energy demand reduction; zero CO2 emission object.

Literatura
[1] Kordek P, Rutkowski K. Karta ewidencyjna zabytków architektury i budownictwa: Fort Bema (do 1915 r.: P-PARYSÓW) w pierścieniu wewnętrznym Twierdzy Warszawa, grudzień 2004 r.
[2] Załącznik nr 1 do Uchwały nr LXII/1667/2018 Rady m.st. Warszawy z 1 marca 2018 r., Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta stołecznego Warszawy ze zmianami.
[3] Terlikowski, Wojciech Robert. Metodologia oceny zdolności rewitalizacyjnej budynków zabytkowych. Inżynieria i Budownictwo. 2017; 73: 482 – 485.
[4] PN-EN ISO 6946 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania.
[5] PN-EN ISO 13370 Cieplne właściwości użytkowe budynków. Wymiana ciepła przez grunt. Metoda obliczania.
[6] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U. 2015 poz. 376) wraz późniejszymi zmianami.
[7] Materiały konferencyjne z Międzynarodowej Konferencji Building Structures Design Kielce 2022. Kaliszuk-Wietecka A, Muchorowska M. Thermomodernisation potential of old military buildings on the example of Fort Bema in Warsaw, s. 12 – 15.

Przyjęto do druku: 27.12.2022 r.

Materiały Budowlane 01/2023, strona 42-45 (spis treści >>)