logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Z radością informujemy, że zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z  21 grudnia 2021 r. o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym MATERIAŁY BUDOWLANE otrzymuje 100 pkt.

The role of technical diagnostics in the maintenance of buildings

dr inż. Grzegorz Adamczewski, Politechnika Warszawska; Wydział Inżynierii Lądowej
ORCID: 0000-0001-8994-8639
Kamil Bednarek, PROOF Construction
dr Małgorzata Świeca, PROOF Construction
mec. Amanda Zdybska, PROOF Construction

Adres do korespondencji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

DOI: 10.15199/33.2022.03.10
Artykuł przeglądowy

Streszczenie. Działania diagnostyczne w ramach oceny stanu technicznego obiektów budowlanych wynikać mogą zarówno z brzmienia obowiązujących przepisów prawa, jak również z doraźnych potrzeb związanych z eksploatacją i zarządzaniem obiektem budowlanym. Prowadzenie tych działań w sposób rzetelny i systematyczny pozwala utrzymać wymagany poziom bezpieczeństwa oraz jest racjonalnym narzędziem w gospodarce remontowej. Współczesne narzędzia badawcze umożliwiają stosowanie zaawansowanych technik diagnostycznych w inżynierskiej praktyce budowlanej. W artykule omówiono rolę diagnostyki technicznej w utrzymaniu obiektów budowlanych, odnosząc się do przykładów z praktyki inżynierskiej.
Słowa kluczowe: diagnostyka; obiekty budowlane; utrzymanie; trwałość; bezpieczeństwo.

Abstract. Diagnostic activities as part of the assessment of the technical condition of buildings may result both from the applicable legal regulations as well as from the immediate needs related to the operation and management of a building facility. Conducting these activities in a reliable and systematic manner allows to maintain the required level of safety and is a rational tool in the renovation economy. Modern research tools enable the use of advanced diagnostic techniques in engineering construction practice. The article discusses the role of technical diagnostics in the maintenance of buildings, referring to examples from engineering practice.
Keywords: diagnostics; building structures; maintenance; durability; safety.

Literatura
[1] Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 – Ustawa z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.
[2] PN-EN 1990:2004 Eurokod – Podstawy projektowania konstrukcji.
[3] PN-EN 1504 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych – Definicje, wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności.
[4] Czarnecki L., P. H. Emmons. 2002. Naprawa i ochrona konstrukcji betonowych. Kraków. Polski Cement.
[5] Adamczewski G., P.Woyciechowski. 2014. Prefabrykacja – jakość, trwałość, różnorodność, vol. Z. 1,Warszawa, Stowarzyszenie Producentów Betonów, 62 s., ISBN 978-83-941005-6-8.
[6] Woyciechowski P., G.Adamczewski. 2020. „Estetyka i trwałość elewacji obiektu sakralnego z prefabrykatów betonowych”. Materiały Budowlane (9).
[7] Woyciechowski P. P., P. Łukowski, E. D. Szmigiera, G. Adamczewski, K. Chilmon, S. Spodzieja. 2021. Concrete corrosion in a wastewater treatment plant – A comprehensive case study. Construction and Building Materials 303: 1–15, http://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2021.124388.
[8] Woyciechowski Piotr, Paweł Łukowski, Grzegorz Adamczewski. 2020. „Thermal shock as a cause of cracking of concrete in massive bridge support elements – a case study”. Roads and Bridges – Drogi i Mosty, 19 (4): 297 – 313. DOI: 10.7409/rabdim. 020.019.
[9] Garbacz Andrzej, Tomasz Piotrowski, Kamil Załęgowski [i in.]. 2013. „UIR-scanner potential to defect detection in concrete”. AdvancedMaterials Research, vol. 687, s. 359 – 365. DOI: 10.4028/www.scientific. net/AMR. 687.359.
[10] Sitek Marta, Grzegorz Adamczewski, M. Szyszko [i in.]. 2014. „Numerical Simulations of aWedge Splitting Test for High-Strength Concrete”. Procedia Engineering 91: 99 – 104. DOI: 10.1016/j. proeng. 2014.12.021.
[11] Krentowski J., Piotr Knyziak. 2017. „Evaluation Aspects of Building Structures Reconstructed after a Failure or Catastrophe”. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 245 (3): 5 – 12. DOI: 10.1088/1757-899X/245/3/032099.
[12] Krentowski J. R., Piotr Knyziak, i M. Mackiewicz. 2021. „Durability of interlayer connections in external walls in precast residential buildings”. Engineering Failure Analysis, 121: 1 – 10. DOI: 10.1016/j.engfailanal. 2020.105059.
[13] KanoniczakM., Piotr Knyziak. 2021. „Nieprawidłowości występujące w zewnętrznych elementach budynków wielkopłytowych oraz sposoby ich naprawy w ramach prawidłowej działalności remontowo-użytkowej”. Builder 292 (11): 38 – 43. DOI: 10.5604/01.3001.0015.3945.


Przyjęto do druku: 23.02.2022 r.

 

Zobacz więcej / Read more >>

Materiały Budowlane 03/2022, strona 59-63 (spis treści >>)