logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Z radością informujemy, że zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z  21 grudnia 2021 r. o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym MATERIAŁY BUDOWLANE otrzymuje 100 pkt.

mgr inż. Tomasz Gałązka, Ministerstwo Rozwoju i Technologii

Adres do korespondencji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

15 grudnia 2021 r. Komisja Europejska (KE) zaprezentowała wniosek legislacyjny dotyczący przekształcenia dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków [5]. Projektowi dyrektywy towarzyszył komunikat prasowy, zestaw pytań i odpowiedzi zamieszczony na stronie internetowej KE (https://ec.europa.eu/commission/pr e s s corne r /de t a i l / en/qanda_21_6686) oraz konferencja prasowa Fransa Timmermansa, wiceprzewodniczącego wykonawczego KE, odpowiedzialnego za Europejski Zielony Ład [3]. Komunikat KE pn. Europejski Zielony Ład został opublikowany w grudniu 2019 r. Dokument stanowi zobowiązanie KE do rozwiązania problemów związanych z klimatem i środowiskiem naturalnym.

Literatura
[1] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (Dz.U. L 153 z 18.6.2010, str. 13 – 35).
[2] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/844 z 30 maja 2018 r. zmieniająca dyrektywę 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynkówi dyrektywę 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej (Dz.U. L 156 z 19.6.2018, str. 75 – 91).
[3] Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej, Rady Komitetu Ekonomiczno- Społecznego i Komitetu Regionów „Europejski Zielony Ład” COM (2029) 640.
[4] Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno- społecznego i Komitetu Regionów „Fala renowacji na potrzeby Europy – ekologizacja budynków, tworzenie miejsc pracy, poprawa jakości życia” COM (2020) 662.
[5] Proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on the energy performance of buildings (recast) (Text with EEArelevance) COM (2021) 802.
[6] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego iRady (UE) 2018/1999 z 11 grudnia 2018 r.wsprawie zarządzania unią energetyczną i działaniami w dziedzinie klimatu, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 663/2009 i (WE) nr 715/2009, dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady 94/22/WE, 98/70/WE, 2009/31/WE, 2009/73/WE,2010/31/UE,2012/27/UEi2013/30/UE, dyrektyw Rady 2009/119/WE i (EU) 2015/652 oraz uchylenia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 525/2013 (Dz. U. L 328 z 21.12.2018, str. 1 – 77).
[7] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065, z późn. zm.)
[8] Ustawa z 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków(Dz.U. z 2021 r. poz. 497).
[9] Zalecenie Komisji z 14.10.2020 r. dotyczące ubóstwa energetycznego C (2020) 9600.

 

Zobacz więcej / Read more >>

Materiały Budowlane 01/2022, strona 16-19 (spis treści >>)