logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Z radością informujemy, że zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z  21 grudnia 2021 r. o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym MATERIAŁY BUDOWLANE otrzymuje 100 pkt.

Change of the requirements for marketing of ventilation and air-conditioning products

mgr inż. Edyta Staniszewska-Chlebowska, Instytut Techniki Budowlanej
ORCID: 0000-0002-0690-4516
dr inż. Sebastian Wall, Instytut Techniki Budowlanej
ORCID: 0000-0002-3616-9014

Adres do korespondencji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

DOI: 10.15199/33.2021.12.07
Artykuł przeglądowy

Streszczenie. W artykule przedstawiono analizę aktualnych wymagań prawnych dotyczących wprowadzania do obrotu w Polsce wyrobów do wentylacji i klimatyzacji budynków. Wskazano najważniejsze zmiany, które zaszły w tych przepisach po 1 stycznia 2017 r.
Słowa kluczowe: wyroby do wentylacji i klimatyzacji; wyroby budowlane; znak budowlany; CE.

Abstract. The article provides an analysis of current legal requirements on placing of products for ventilation and airconditioning of buildings on Polish market. The most important changes introduced in these regulation after 1st of January 2017 are indicated.
Keywords: ventilation and air-conditioning products; construction mark; CE.

Literatura
[1] Decyzja delegowana Komisji (UE) 2015/1936 z 8 lipca 2015 r. w sprawie mających zastosowanie systemów oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych przewodów i rur wentylacyjnych do wentylacji powietrza zgodnie z rozporządzeniem nr 305/2011. Dz.U. U.E. z 28.10.2015 Seria L 282/34.
[2] https://www.eota.eu/eads (data dostępu 03.12.2021).
[3] Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym, https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/ 12352351 (data dostępu 03.12.2021).
[4] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG. Dz.U. UE z 4.4.2011 Seria L 88, s. 5.
[5] RozporządzenieMinistra Infrastruktury i Budownictwa z 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. z 2016 r. poz. 1966).
[6] Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z 13 czerwca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1233).
[7] Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z 19 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1176).
[8] Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 21 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2164).
[9] Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 4 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2020 r. poz. 2297).
[10] Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, https://legislacja. rcl.gov.pl/projekt/12348026 (data dostępu 03.12.2021).
[11] Ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1213).

Przyjęto do druku: 02.11.2021 r.

 

Zobacz więcej / Read more >>

Materiały Budowlane 12/2021, strona 50-52 (spis treści >>)