logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Z radością informujemy, że zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z  21 grudnia 2021 r. o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym MATERIAŁY BUDOWLANE otrzymuje 100 pkt.

Decarbonization problems of construction industry in Poland

dr hab. inż. Michał Piasecki, Instytut Techniki Budowlanej
ORCID: 0000-0002-0201-0478
dr inż. Robert Geryło, Instytut Techniki Budowlanej
ORCID: 0000-0001-5357-9798

Adres do korespondencji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

DOI: 10.15199/33.2021.12.04
Artykuł przeglądowy

Streszczenie. W artykule przedstawiono sytuację polskiego budownictwa w kontekście polityki klimatycznej oraz wyzwań transformacji gospodarki niskoemisyjnej. Zaprezentowano dane dotyczące emisyjności gospodarki oraz omówiono problemy praktycznego osiągnięcia celów zielonej transformacji. Wskazano też deklaracje środowiskowe wyrobów, jako istotne narzędzie informacji o ich śladzie węglowym.
Słowa kluczowe: ślad węglowy; przemysł budowlany; deklaracje środowiskowe; polityka klimatyczna; gospodarka niskoemisyjna.

Abstract. The article presents the situation of the Polish construction industry in the context of climate policy and the challenges of low emission economy transformation. Data on the emissivity of the economy were presented and the problems of achieving the goals of green transformation in practice were discussed. Environmental product declarations were also introduced as an important tool for information on the carbon footprint of products.
Keywords: carbon footprint; construction industry; environmental declarations; climate policy; low-emission economy.

Literatura
[1] Czarnecki Lech, Jan Deja. Zrównoważone budownictwo; w poszukiwaniu przemiany prometejskiej, materiały konferencyjne, Dni Betonu 2021.
[2] Czernik S., M. Marcinek, B. Michałowski, M. Piasecki, J. Tomaszewska, J. Michalak. 2020. „Environmental Footprint of Cementitious Adhesives – Components of ETICS”. Sustainability, 12, 8998.
[3] EN 15804:2012 Sustainability of construction works – Environmental product declarations – Core rules for the product category, Europejski Komitet Normalizacyjny CEN, Bruksela, 2012.
[4] GUS. Raport pt. Polska na drodze zrównoważonego rozwoju, 2020.
[5] GUS, Raport pt. Opracowanie metodologii i przeprowadzenie badania skali działań termomodernizacyjnych budynków mieszkalnych wielomieszkaniowych, 2018.
[6] https://www.globalcarbonproject.org/.
[7] https://appsso.eurostat.ec.europa.eu.
[8] https://spis.gov.pl/.
[9] https://www.itb.pl/epd.html.
[10] Instytutu Ekonomii Środowiska, Raport pt. Efektywność energetyczna w Polsce. Przegląd 2013.
[11] Instytut Ekonomii Środowiska, Raport pt. Stan techniczny budynków jednorodzinnych w Polsce. Potrzeby remontowe. 2017.
[12] KOBiZE. Raport pt.Wskaźniki emisyjności CO2, SO2, NOx, CO i pyłu całkowitego dla energii elektrycznej na podstawie informacji zawartych w krajowej bazie o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji za 2019 r.
[13] Michalak J., S. Czernik, M. Marcinek, B. Michałowski. 2020. „Environmental burdens of External Thermal Insulation Systems. Expanded Polystyrene vs. Mineral Wool: Case Study from Poland”. Sustainability, 12, 4532.
[14] Passer A., S. Lasvaux, K. Allacker, D. De Lathauwer, C. W. B. Spirinckx, D. Kellenberger., F. Gschösser, J. Wall, H. Wallbaum. 2015. „Environmental product declarations entering the building sector: critical reflections based on 5 to 10 years experience in different European countries”. Int. J Life CycleAssess. 1199-1212. DOI 10.1007/s11367-015-0926-3.
[15] PiaseckiM. 2017. „Zrównoważone budownictwo w pracach normalizacyjnych CEN i ISO w 2017 roku”. Materiały Budowlane 547 (3):82 – 83. DOI 10.15199/33.2018.03.33.
[16] Piasecki M. 2019. „Międzynarodowa współpraca dotycząca harmonizacji wymagań i ocen środowiskowych wyrobów budowlanych”. Materiały Budowlane 559 (3): 64 – 66. DOI: 10.15199/33.2019.03.04.
[17] Piasecki M. 2016. „Deklaracje środowiskowe materiałów budowlanych w Europie”. Materiały Budowlane 521 (1): 56 – 58. DOI: 10.15199/33.2016.01.17.
[18] Piasecki M. 2010. „Kryteria oceny wyrobów i obiektów budowlanych pod kątem zgodności z wymaganiami zrównoważonego rozwoju”. Budownictwo, Technologie, Architektura 2: 40 – 46.
[19] PLGBC, Raport pt. Zerowy ślad węglowy. Mapa drogowa dekarbonizacji budownictwa do roku 2050.
[20] Tomaszewska J. 2017. „Deklaracje środowiskowe wyrobów budowlanych narzędziem wspierającym rozwój zrównoważonego budownictwa”. Przegląd Budowlany 88 (10): 34 – 36.
[21] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG. Official Journal of the European Union. L88 (54). 5 – 43.

Przyjęto do druku: 19.11.2021 r.

 

Zobacz więcej / Read more >>

Materiały Budowlane 12/2021, strona 23-26 (spis treści >>)