logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

Piotr Paszkowski, adwokat
Kancelaria Radców Prawnych Licht & Przeworska s.c.

19 września 2020 r., po przeszło półrocznym okresie przejściowym, weszły w życie nowe przepisy dotyczące wymagań, jakie powinien spełniać projekt budowlany. Zmiany te zostały wprowadzone (Dz.U. z 2020 r. poz. 471) w ramach kompleksowej nowelizacji ustawy Prawo budowlane. Kolejną nowelizacją z 10 grudnia 2020 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 11) wprowadzono dalsze zmiany w omawianej tematyce, które weszły w życie 1 lipca 2021 r. Ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm., dalej jako uPb) wprowadza nową definicję projektu budowlanego przez określenie jego zawartości (art. 34 ust. 3 uPb), nie podaje natomiast definicji projektu wykonawczego. Nie ma też powszechnie obowiązującej definicji projektu wykonawczego na gruncie prawa budowlanego, z wyjątkiem inwestycji realizowanych w ramach zamówień publicznych. W celu zobrazowania zagadnienia najpierw przedstawię kilka uproszczonych definicji, a następnie odniosę się do przepisów.

Literatura
[1] Ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.).
[2] Ustawa z 11września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. 2021 r. poz. 1129).
[3] RozporządzenieMinistra Infrastruktury z 11września 2020 r.wsprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1133 ze zm.).
[4] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznychwykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 1129).

 

Zobacz więcej / Read more >>

Materiały Budowlane 11/2021, strona 57-58 (spis treści >>)