logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Assessment of acoustic quality of residential buildings in Poland

dr inż. Elżbieta Nowicka, Instytut Techniki Budowlanej; Zakład Fizyki Cieplnej, Akustyki i Środowiska
ORCID: 0000-0002-7993-8215

Adres do korespondencji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DOI: 10.15199/33.2021.08.05
Artykuł przeglądowy

Streszczenie. Zapewnienie odpowiedniego komfortu akustycznego w miejscu zamieszkania stanowi istotny problem społeczny, techniczny, technologiczny i ekonomiczny. Potrzeby poszczególnych ludzi dotyczące zapewnienia warunków akustycznych w mieszkaniach (i całych budynkach) są bardzo zróżnicowane. W odniesieniu do budynków mieszkalnych pojęcie „zadowalające warunki akustyczne”musi uwzględniać konieczność zapewnienia poczucia intymności, spokoju i bezpieczeństwa. Z tego względu wymagania dotyczące komfortu akustycznego powinny być stopniowane począwszy od poziomu zapewniającego minimalne warunki akustyczne w miejscu zamieszkania, ze względu na zdrowie fizyczne i psychiczne ludności, aż do poziomów wyższych odpowiadających większym potrzebom. W artykule omówiono wprowadzoną w Polsce w 2017 r. klasyfikację akustyczną budynków mieszkalnych o podwyższonym standardzie akustycznym.
Słowa kluczowe: klasyfikacja akustyczna; budynki mieszkalne; jakość akustyczna; komfort akustyczny.

Abstract. Providing adequate acoustic comfort in the place of residence is a significant social, technical, technological and economic problem. The needs of individual people to provide acoustics in apartments (and entire buildings) vary greatly.With regard to residential buildings, the concept of "satisfactory acoustics" must take into account the need to ensure a sense of intimacy, peace and security. For this reason, the requirements for acoustic comfort should be graded from the level ensuring the minimum, due to the physical andmental health of the population, acoustic conditions in the place of residence, to higher levels corresponding to greater needs in this regard. The article discusses the acoustic classification of residential buildings with a better acoustic quality, introduced in Poland in 2017.
Keywords: acoustical classification; residential buildings; acoustical quality; acoustical comfort.

Literatura
[1] PN-B-02151-5:2017-10 Akustyka budowlana – Ochrona przed hałasem w budynkach – Część 5:Wymagania dotyczące budynków mieszkalnych o podwyższonym standardzie akustycznym oraz zasady ich klasyfikacji.
[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
[3] Szudrowicz Barbara, Marek Niemas. 2011. „Klasyfikacja akustyczna budynków mieszkalnych zagadnienia ogólne, wymagania”. Materiały Budowlane 468 (8): 2 – 7.
[4] Szudrowicz Barbara, Elżbieta Nowicka. 2012. Propozycja klasyfikacji akustycznej budynków mieszkalnych (mieszkań). 59th Open Seminar onAcoustics joint withWorkshop on StrategicManagement of Noise includingAircraft Noise, Poznań – Boszkowo, Polska 2012.
[5] Ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414, tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 1333).

Przyjęto do druku: 26.07.2021 r.

 

Zobacz więcej / Read more >>

Materiały Budowlane 08/2021, strona 21-23 (spis treści >>)