logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Elementy murowe z ceramiki budowlanej są jednym z rozwiązań możliwych do zastosowania w celu rozdzielenia pomieszczeń z zachowaniem wymagań dotyczących ochrony akustycznej. W artykule przedstawiono parametry dźwiękoizolacyjne przykładowych ścian wykonanych z pustaków ceramicznych produkcji WienerbergerCeramika Budowlana Sp. z o.o. i skonfrontowano je z wymaganiami dotyczącymi dźwiękoizolacyjności ścian międzylokalowych.

Literatura:
[1] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
[Dz.U. nr 75, poz. 690] ze zmianami.
[2] PN-B-02151-3:2015-10 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasemw budynkach.Wymagania dotyczące izolacyjności akustycznej przegród w budynkach i elementów budowlanych.
[3] PN-EN 12354-1:2017-10Akustyka budowlana. Określenie właściwości akustycznych budynków na podstawie właściwości elementów. Izolacyjność od dźwięków powietrznychmiędzy pomieszczeniami. Źródło artykułu: „Warunki Techniczne” nr 39

 

Zobacz więcej / Read more >>

www.wienerberger.pl

Materiały Budowlane 08/2021, strona 10-11 (spis treści >>)