logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

New standards in building acoustics – state August 2021

dr inż. Elżbieta Nowicka, Instytut Techniki Budowlanej; Zakład Fizyki Cieplnej, Akustyki i Środowiska
ORCID: 0000-0002-7993-8215

Adres do korespondencji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DOI: 10.15199/33.2021.08.02
Artykuł przeglądowy

Streszczenie. Podstawowym celem normalizacji dotyczącej akustyki budowlanej jest stworzenie warunków do spełnienia wymagania podstawowego nr 5 „Ochrona przed hałasem” zawartego w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego nr 305/2011 dotyczącym wyrobów budowlanych oraz w polskim Prawie budowlanym. Chcąc znormalizować w sposób właściwy „ochronę przed hałasem”, konieczne jest ustalenie: parametrów, za pomocą których określa się i ocenia właściwości akustyczne wyrobów i obiektów budowlanych oraz warunki akustyczne w środowisku; metod pomiarowych i obliczeniowych, służących do wyznaczania parametrów akustycznych; wymagań, jakim powinny odpowiadać budynki i ich otoczenie. Poziom wymagań akustycznych dotyczących budynków i środowiska zewnętrznego określany przez poszczególne państwa jest dość zróżnicowany, w zależności od możliwości ekonomicznych. Parametry oceny oraz metody ich wyznaczania są normalizowane na poziomie ogólnoświatowym lub europejskim, w ramach prac Komitetów Normalizacyjnych ISO/TC 43/SC 2Akustyka Budowlana i CEN/TC 126 „Właściwości akustyczne wyrobów budowlanych i budynków”.Wdrożeniem norm EN/ISO do normalizacji polskiej zajmuje się Komitet Techniczny PKN nr 253 Akustyka Architektoniczna, który współpracuje z wymienionymi Komitetami.
Słowa kluczowe: normalizacja; akustyka budowlana; ochrona przed hałasem; badania akustyczne.

Abstract. The basic aimof standardization in the field of building acoustics is to create the conditions tomeet the basic requirement No. 5 "Noise protection" contained in the European Parliament Regulation 305/2011 on construction products and in the Polish Construction Law. In order to properly standardize "noise protection" it is necessary to specify: parameters, by which the acoustic properties of the products and structures and the acoustic conditions in the environment are determined and evaluated; metric and computational methods used to determine acoustic parameters; requirements for buildings and their surroundings. The level of acoustic requirements for buildings and the external environment is determined by the individual countries and is quite varied depending on the economic possibilities. The evaluation parameters and methods of their designation are normalized at global or European level, within the framework of the work of the ISO/TC 43/SC 2 "Building Acoustics" and CEN/TC 126 "Acoustic properties of building products and of buildings". Implementation of the EN/ISO norms for Polish standardization is dealt with by PKN Technical Committee No. 253 "Architectural Acoustics", which co-operates with the aforementioned Committees.
Keywords: normalisation; building acoustics; noise protection; acoustical tests.

Literatura
[1] EN 12354 Building acoustics – Estimation of acoustic performance of buildings from the performance of elements.
[2] EN 14366 Laboratory measurement of noise from waste water installations.
[3] EN 15657Acoustic properties of building elements and of buildings – Laboratory measurement of structure-borne sound from building service equipment for all installation conditions.
[4] ISO 10848-1 Acoustics – Laboratory and field measurement of flanking transmission for airborne, impact and building service equipment sound between adjoining rooms – Part 1: Frame document.
[5] ISO 23591Acoustic quality criteria for music rehearsal rooms and spaces.
[6] ISO 354 Acoustics – Measurement of sound absorption in a reverberation room.
[7] PN-EN ISO 10140 Akustyka – Pomiar laboratoryjny izolacyjności akustycznej elementów budowlanych.

Przyjęto do druku: 27.07.2021 r.

 

Zobacz więcej / Read more >>

Materiały Budowlane 08/2021, strona 7-8 (spis treści >>)