logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

Time for historic railway bridges and viaducts

dr hab. inż. Janusz Rymsza, prof. IDBiM, Instytut Badawczy Dróg i Mostów
ORCID: 0000-0002-0855-7036
prof. dr hab. inż. Barbara Rymsza, Instytut Badawczy Dróg i Mostów
ORCID: 0000-0002-0504-2360

Adres do korespondencji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DOI: 10.15199/33.2021.05.09
Artykuł przeglądowy

Streszczenie. W artykule omówiono dane będące w gestii wojewódzkich urzędów ochrony zabytków, a dotyczące zabytkowych mostów i wiaduktów kolejowych. Zwrócono uwagę na potrzebę większej dbałości o zabytkowe mosty i wiadukty kolejowe, uzupełnienie archiwizowanych danych o tych obiektach oraz na konieczność opracowania procedury oceny nośności zabytkowych obiektów mostowych, która powinna być odmienna od zasad projektowania nowych obiektów.
Słowa kluczowe: kolej; zabytki techniki; most; wiadukt; nośność.

Abstract. This article discusses the data held by the Province Heritage Monument Protection Office, relating to historic railway bridges and viaducts. Attention was drawn to the need for greater care for historic railway bridges and viaducts, supplementing the archived data on such objects and the necessity to elaborate a procedure for assessing the load-bearing capacity of historic bridge structures, which should be different from the rules of designing new structures.
Keywords: railway; historic technical objects; bridge; viaduct; load-bearing capacity.

Literatura
[1] Czuba M., T. Żelaśkiewicz, Mossakowski. 2019. „Budowa wiaduktów w ciągu kolejowej linii obwodowej nr 20 wWarszawie”.Materiały Budowlane 560 (4): 78 – 81.
[2] Dane dotyczące zabytków kolejowych obiektów inżynieryjnych. Departament Ochrony Zabytków Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 2020 r. (niepublikowane).
[3] Karaś S.,A. Krasnowski. 2013. „Dostosowanie obiektów mostowych na CMK do dużych prędkości pociągów w świetle badań teoretycznych i doświadczalnych”. Roads and Bridges – Drogi i Mosty 4, vol. 12: 385 – 410.
[4] Marecki A., W. Terlikowski. 2017. „Zdolność rewitalizacyjnamostu zabytkowego jako kryterium wyboru strategii remontowej”.Materiały Budowlane 543 (11): 95 – 96.
[5] PN-EN 1990. Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji, Warszawa 2004.
[6] PN-EN 1991-2. Eurokod 1: Oddziaływanie na konstrukcje. Część 2: Obciążenia ruchome mostów, Warszawa 2007.
[7] PN-85/S-10030 Obiekty mostowe. Obciążenia.
[8] PN-EN 15528 Kolejnictwo – Klasyfikacja linii w odniesieniu do oddziaływań pomiędzy obciążeniami granicznymi pojazdów szynowych a infrastrukturą, Warszawa 2017.
[9] Rozporządzenie Ministra Transportu i GospodarkiMorskiej z 10 września 1998 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz.U. poz. 987 z późn. zm.)
[10] Ustawa z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 t. j.).

Przyjęto do druku: 13.01.2021 r.

 

Zobacz więcej / Read more >>

Materiały Budowlane 05/2021, strona 58-59 (spis treści >>)