logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

Material management in the face of the economic transformation

dr inż. Justyna Tomaszewska, Instytut Techniki Budowlanej; Zakład Fizyki Cieplnej, Akustyki i Środowiska
ORCID: 0000-0002-2037-0768

Adres do korespondencji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DOI: 10.15199/33.2021.03.06
Artykuł przeglądowy

Streszczenie. Niwelowanie negatywnych skutków środowiskowych, powodowanych intensywnym rozwojem cywilizacyjnym oraz eksploatacją zasobów naturalnych w sposób zapewniający ich dostępność przyszłym pokoleniom, stanowią aktualne wyzwania, przed którymi stoi Unia Europejska. Zadania te są realizowane w ramach Europejskiego Zielonego Ładu, stanowiącego plan działań na rzecz zrównoważonej gospodarki Wspólnoty. Efektem tej inicjatywy ma być przeciwdziałanie utracie różnorodności biologicznej, zmniejszenie poziomu zanieczyszczeń oraz bardziej efektywne wykorzystanie zasobów dzięki przejściu na gospodarkę o obiegu zamkniętym. Wdrażane rozwiązania legislacyjne i organizacyjne mają doprowadzić do zmiany dotychczas funkcjonującego modelu gospodarczego, na taki, który zapewni efektywny przepływ surowców, energii, pracy i informacji, dzięki czemu stanie się możliwe odbudowanie zaangażowanych zasobów ludzkich i środowiskowych.
Słowa kluczowe: gospodarka o obiegu zamkniętym; budownictwo; surowce naturalne.

Abstract. Eliminating the negative environmental effects caused by the rapid civilization development and the exploitation of natural resources in a way that ensures their availability for future generations are the current challenges that the European Union is facing. These tasks are carried out under the European Green Deal, which is an action plan to sustainable EU economy. The initiative is expected to counteract the loss of biodiversity, reduce the level of pollution and support the efficient consumption of resources through the transition to Circular Economy (CE). The implemented legislative and organizational solutions are expected to change the existing economic model into one that will ensure the effective flow of rawmaterials, power, labour and information so that it is possible to „rebuild” environmental and human resources.
Keywords: circular economy; construction; natural resources; sustainability.

Literatura
[1] „Closing the loop – An EU action plan for the Circular Economy COM (2015) 614 final”, 2015. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/? uri=CELEX: 52015DC0614.
[2] Czernik S.,M. Marcinek, B. Michałowski,M. Piasecki, Justyna Tomaszewska, J. Michalak. 2020. „Environmental footprint of cementitious adhesives – components of ETICS”. Sustain., 12, p. 1 – 14. DOI: 10.3390/su12218998.
[3] „Earth Overshoot Day”. https://www.overshootday.org/newsroom/country- overshoot-days/.
[4] EC, „Directive (EU) 2008/98”. 2008. https://eur-lex.europa.eu/legal- -content/EN/TXT/?uri=celex%3A32008L0098.
[5] Ellen Mac Arthur Foundation, „Circular Academy”, 2012. http://www.circular. academy/circular-economy-some-definitions/.
[6] Ellen MacArthur Foundation. 2013. „Towards the circular economy: Economic and business rationale for an accelerated transition.” https://www. ellenmacarthurfoundation. org/assets/downloads/publications/Ellen-MacArthur- Foundation-Towards-the-Circular-Economy-vol. 1. pdf.
[7] „Eurostat”. https://ec.europa.eu/eurostat.
[8] Geissdoerfer M., P. Savaget, N. M. P. Bocken, E. J. Hultink. 2017. „The Circular Economy –Anew sustainability paradigm?”, J. Clean. Prod., 143, p. 757 – 768. DOI: 10.1016/J.JCLEPRO.2016.12.048.
[9] „Gospostrateg „oto-GOZ”. https://archiwum.mpit.gov.pl/strony/zadania/ zrownowazony-rozwoj/gospodarka-o-obiegu-zamknietym/gospostrateg-oto-goz/.
[10] Innowo, „Budownictwo w obiegu zamkniętymw praktyce”. 2019.Warszawa.
[11] López Ruiz L.A., X. Roca Ramón, S. Gassó Domingo. 2020. „The circular economy in the construction and demolition waste sector – A review and an integrative model approach”. J. Clean. Prod., 248, p. 119238. DOI: 10.1016/J.JCLEPRO.2019.119238.
[12] „Mapa drogowa transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym”. 2019. Ministerstwo Rozwoju. https://www.gov.pl/web/przedsiebiorczosc- technologia/rada-ministrow-przyjela-projekt-mapy-drogowej-goz.
[13] McDonoughM.,WilliamBraungart. 2003. Cradle to Cradle: Remaking the Way We Make Thing, 1st edition. New York.
[14] „OECD”. https://www.oecd.org/.
[15] „PolyStyreneLoop”. https://polystyreneloop.eu/.
[16] Rahman M. A., M. Imteaz, A. Arulrajah, M. M. Disfani. 2014. „Suitability of recycled construction and demolition aggregates as alternative pipe backfilling materials”. J. Clean. Prod., 66, p. 75 – 84. DOI: 10.1016/J. JCLEPRO.2013.11.005.
[17] „Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.)”. 2017. https://www. gov. pl/web/fundusze-regiony/informacje- o-strategii-na-rzecz-odpowiedzialnego-rozwoju.
[18] „Statistics Poland”. https://stat.gov.pl. [19] „Worldometers”. https://www.worldometers.info/world-population/.

Przyjęto do druku: 11.01.2021 r.

 

 

Zobacz więcej / Read more >>

Materiały Budowlane 03/2021, strona 36-38 (spis treści >>)