logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

prof. dr hab. inż. Jerzy Hoła, Politechnika Wrocławska

Przemiany ustrojowe zapoczątkowane w naszym kraju w 1989 r. objęły swoim zasięgiem także edukację w budownictwie, na wszystkich poziomach kształcenia. Dokonywane od tamtego czasu zmiany w systemie edukacji, a także w programach nauczania, nie zawsze były i nadal nie są dogłębnie przemyślane i spójne, należycie uporządkowane, racjonalne z punktu zapewnienia kompetencji potrzebnych budownictwu. Najogólniej mówiąc, skutkuje to problemami w postaci niezadowalającego zrównoważenia podaży kompetencji z popytem na budowlanym rynku pracy, opóźnień w rozwoju innowacyjnych specjalności i specjalizacji, nierozwiniętego należycie systemu kształcenia poza formalnego, kulejącej współpracy jednostek edukacyjnych różnego szczebla z przedsiębiorstwami budowlanymi itd. 

Literatura
[1] Fangrat Jadwiga, Małgorzata Głowacz. 2017. ,,Sektorowa Rada ds. Kompetencji w Budownictwie”. Materiały Budowlane 540 (8): 194 – 196. DOI: 10.15199/33.2017.08.55.
[2] Fangrat Jadwiga, Małgorzata Głowacz. 2018. ,,Realizacja zadań Sektorowej Rady ds. Kompetencji w Budownictwie” Materiały Budowlane 553 (9): 100 – 103. DOI: 10.15199/33.2018.09.28.
[3] Fangrat Jadwiga, Małgorzata Głowacz, Adam Podhorecki, Leonard Runkiewicz. 2019. „Dwa lata działalności Sektorowej Rady ds. Kompetencji w Budownictwie”. Materiały Budowlane 565 (9): 77 – 81.
[4] Hoła Jerzy, Henryk Zobel, Agnieszka Parys. Raport z prac Grupy roboczej ds. barier edukacyjnych i zaangażowania pracodawców w proces kształcenia kadr w budownictwie w latach 2017 – 2019, http://srkbud.zzbudowlani.pl/2020/11/30/raport- z-prac-grupy-roboczej-ds-barier-edukacyjnych- i-zaangazowania-pracodawcow-w-proces-ksztalcenia-kadr-w-budownictwie/. [5] Kus Jakub. 2020. „Kształcenie dla budownictwa, potrzeby i możliwości”. Materiały Budowlane (9): 60 – 61.
[6] Ustawa z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższymi nauce (Dz.U. z 30 sierpnia 2018 r., poz. 1668).
 

 

Zobacz więcej / Read more >>

Materiały Budowlane 02/2021, strona 44-45 (spis treści >>)