logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

Evaluation of the technical condition of the building and its installation using thermal imaging

dr inż. Robert Stachniewicz, Politechnika Białostocka, Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku
ORCID: 0000-0003-0540-2503

Adres do korespondencji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DOI: 10.15199/33.2021.01.03
Studium przypadku

Streszczenie. W artykule przedstawiono kilka przykładów zastosowania termowizji do oceny stanu technicznego budynku i jego instalacji. Ocenie poddano poprawność wykonania rozwiązań konstrukcyjnych, prac termomodernizacyjnych i sposobu użytkowania mieszkań. Analizowane budynki zostały wzniesione w technologii tradycyjnej, drewnianej i uprzemysłowionej. Wykazano, że termowizja jest szybką metodą oceny stanu technicznego elementów budynku oraz środowiska wewnętrznego. Umożliwia wskazanie miejsc wadliwego wykonania prac oraz przyczyn występowania niekorzystnych zjawisk w mieszkaniach.
Słowa kluczowe: termografia; termomodernizacja; infiltracja powietrza; wentylacja; pleśń.

Abstract. The article presents several examples of the use of thermovision to in order to assess the technical condition of a building and its installation. The author examines the factors, such as the correctness of constructional solutions, execution of thermomodernization treatments and the way of using apartments. The analyzed buildings were built in traditional, wooden and industrialized technology. It has been shown that thermovision is a quick method for assessing the technical condition of building elements and for assessing the internal environment.What is more, thermovision allows you to indicate places of faulty execution of works and the reasons for the occurrence of adverse phenomena in apartment.
Keywords: thermography; thermomodernization; air infiltration; ventilation; mould.

Literatura
[1] Adamczewski Włodzimierz. 2008. „Badania termograficzne od zewnątrz”. Chłodnictwo i Klimatyzacja (3): 96 – 100.
[2] Lee Hyun Hwa, Hae Rin Oh, Jae Han Lim, i Seung Yeong Song. 2016. „Evaluation of the Thermal Environment for Condensation andMold Problem Diagnosis Around Built-in Furniture in Korean Apartment Buildings during Summer and Winter”. Energy Procedia 96 (October): 601 – 612. DOI: 10.1016/j.conbuildmat.2016.02.026.
[3] Nowak Henryk. 2012. „Zastosowanie badań termowizyjnych w budownictwie”. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej.
[4] Pihelo Peep, Targo Kalamees. 2016. „The effect of thermal transmittance of building envelope and material selection of wind barrier on moisture safety of timber frame exterior wall”. Journal of Building Engineering (6). 29 – 38. DOI: 10.1016/j. jobe. 2016.02.002
[5] PN-EN 13187:2001. Właściwości cieplne budynków – Jakościowa detekcja wad cieplnych w obudowie budynku – Metoda podczerwieni.
[6] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6 listopada 2008 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dz.U. 2008 r. nr 201, poz. 1238 z późniejszymi zmianami.
[7] Różycki Kamil, Maciej Mijakowski. 2018. „Specyfika szczelności powietrznej budynku drewnianego”. Materiały Budowlane 545 (1): 60 – 61. DOI: 10.15199/33.2018.01.16
[8] Sarosiek Wiesław, Beata Sadowska. 2006. „Wilgoć na wewnętrznych powierzchniach przegród zewnętrznych a mikroklimat mieszkań”. Materiały Budowlane (7): 25 – 27.
[9] Stachniewicz Robert. 2019. „Kontrola sprawności wentylacji przy użyciu termowizji”. Materiały Budowlane 557 (1): 38 – 41. DOI: 10.15199/33.2019.01.06 [10] Stachniewicz Robert. 2018. „Ocena termomodernizacji budynków mieszkalnych za pomocą termografii”. Materiały Budowlane 556 (12): 37 – 39. DOI: 10.15199/33.2018.12.12.
[11] Stachniewicz Robert. 2018. „Use of thermography for determining places in danger of the mold growth in residential buildings”. Ekonomia i Środowisko (3): 142 – 156.
[12] Stachniewicz Robert. 2015. „Using thermography to locate air leakages through the envelope of a building in the summer season”. Measurement Automation Monitoring, vol. 61, (6): 261 – 264.
[13] Wróbel Alina. 2010. „Termografia w pomiarach inwentaryzacyjnych obiektów budowlanych”. Rozprawy i monografie AGH, zeszyt 209.

Przyjęto do druku: 15.12.2020 r.

 

Zobacz więcej / Read more >>

Materiały Budowlane 01/2021, strona 50-52 (spis treści >>)