logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

Examination of homogeneity and compressive strength of concrete by the sclerometric method

mgr inż. Aleksandra Powęzka, Szkoła Główna Służby Pożarniczej; Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności
ORCID: 0000-0002-5749-8618
inż. Mateusz Banaś, Szkoła Główna Służby Pożarniczej; Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności
ORCID: 0000-0003-4521-6334

Adres do korespondencji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DOI: 10.15199/33.2020.12.01
Studium przypadku

Streszczenie. W artykule opisano metodę badań nieniszczących wykonanych po 1, 7, 28 dniach dojrzewania betonu. Pomiary zostały wykonane młotkiem Schmidta typu N. Stworzono dla badanego betonu krzywą skalowania. Oszacowano wytrzymałości betonu na ściskanie z uprzednio wyznaczonych wykresów wytrzymałości na ściskanie w funkcji liczby odbicia. Sprawdzono hipotetyczną krzywą regresji na podstawie badań próbek wykonanych w prasie wytrzymałościowej. Dokonano oceny jednorodności stwardniałego betonu. Ponadto omówiono kwestie prowadzenia badań metodą sklerometryczną, pobierania próbek, przygotowania powierzchni do badania.
Słowa kluczowe: metody badawcze; metoda sklerometryczna; młotek Schmidta; wytrzymałość betonu na ściskanie; jednorodność betonu.

Abstract. The article presents the methodology of non- -destructive testing performed after the 1st, 7th, 28th day of concrete maturing. The measurements were made with a type N. Schmidt hammer. A scaling curve was created for the concrete tested. The compressive strength of concrete from the previously determined compressive strength graphs as a function of the number of reflections was estimated. The hypothetical regression curve was verified on the basis of tests of samples made in the strength press. The homogeneity of hardened concrete was evaluated. In addition, the following issues were discussed: conducting sclerometer testing, sampling, preparing the surface for testing.
Keywords: research methods; sclerometric method; Schmidt hammer; compressive strength of concrete; concrete homogeneity.

Literatura
[1] Al-Bavati Ahmed Faleh. 2018. „Statistical Equations to Estimate the In-situ Concrete Compressive Strength from Non-destructive Tests”. Journal of Engineering, vol. 24, no. 11: 53 – 67. DOI: https://doi.org/10.31026/j.eng.2018.11.05.
[2] Alyamac Kűrsat Esat, Yavuzhan Tas, Zulfu Cinar Ulucan, Merve Acikgenc Ulas. Estimation of concrete strenght combining rebound hammer and Windsor probe test methods, SMAR 2017- Fourth Conference on Smart Monitoring. Assessment and Rehabilitation of Civil Structures, 1-8.
[3] ASTMC805 Standard TestMethod for Rebound Number of Hardened Concrete.
[4] Brencich Antonio, Giancarlo Cassini, Davide Pera, Giuseppe Riotto. 2013. „Calibration and Reliability of the Rebound (Schmidt)Hammer Test”. Civil Engineering and Architecture, 1 (3): 66 – 78. DOI: 10.13189/cea.2013.010303.
[5] Drzewiecki Adam. 2016. „Technologie badań elementów betonowych ze szczególnym uwzględnieniem nieniszczących metod szacowania wytrzymałości na ściskanie z użyciem młotka Schmidta typu N”. Inżynieria Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych, 3: 15 – 17.
[6] http://www.structum.pl/mlotek_schmidta_pomiary_ mlotkiem_schmidta_badanie_wytrzymalosci_ betonu-1-146-4_5.html, 30.08.2018 r.
[7] Instrukcja stosowania młotków Schmidta do nieniszczącej kontroli jakości betonu. Instrukcja 210. ITB, Warszawa 1977.
[8] Kurnik Zdzisław. 1975. Tablice pomocnicze do projektowania betonu. Kraków. Politechnika Krakowska, [33].
[9] PN-EN 12390-3:2009 Badanie betonu – Część 3: Wytrzymałość na ściskanie próbek do badania.
[10] PN-EN 12504-2:2013-3 Badanie betonu w konstrukcjach – Część 2: Badania nieniszczące – Oznaczenie liczby odbicia. [11] PN-EN 12350-7 Badanie mieszanki betonowej – Część 7: Badanie zawartości powietrza – Metody ciśnieniowe.
[12] PN-EN1008:2004 Woda zarobowa do betonu – Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu.
[13] PN-EN 12350-8:2012 Badania mieszanki betonowej – Część 8: Beton samozagęszczalny – Badanie metodą rozpływu stożka.
[14] PN-EN 2390-2:2001 Badania betonu – Część 2: Wykonywanie i pielęgnacja próbek do badań wytrzymałościowych.
[15] Rubene Sanita,MartinesVilnitis. 2014. „Use of the Schmidt rebound hammer for non destructive concrete structure testing in field”. Technical Transactions Civil Engineering, 1-B: 13 – 19.
[16] Runkiewicz Leonard, Jan Sieczkowski. 2015. „Dostosowanie polskich doświadczeń w zakresie nieniszczącej oceny wytrzymałości betonu do wymagań PN-EN”. Przegląd Budowlany 12: 27 – 33.
[17] Runkiewicz Leonard. 2016. Wzmacnienie konstrukcji żelbetowych. Warszawa. Poradnik, ITB.
[18] Runkiewicz Leonard, Jan Sieczkowski. 2018. Ocena wytrzymałości betonu w konstrukcji na podstawie badań sklerometrycznych. Warszwa. Poradnik, Instytut Techniki Budowlanej.
[19] Shariati Mahdi, Nor Hafizah Ramli-Sulong, K. H. Mohammad Mehdi Arabnejad, Payam Shafigh, Hamid Sinaei. 2011. „Assessing the strenght of reinforced concrete structures through Ultrasonic Pulse Velocity and Schmidt Rebound Hammer tests”. Scientific Research and Essays, vol. 6 (1), 213 – 220. DOI: 10.5897/SRE10.879.

Przyjęto do druku: 22.06.2020 r.

 

Zobacz więcej / Read more >>

Materiały Budowlane 12/2020, strona 3-7 (spis treści >>)