logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Czy powołanie kierownika budowy wyczerpuje w całości obowiązek inwestora zorganizowania procesu budowy, z uwzględnieniem zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, wynikający z art.18 ustawy – Prawo budowlane? 

Art. 18 ustawy – Prawo budowlane formułuje wobec inwestora, jako uczestnika procesu inwestycyjnego, obowiązki o charakterze organizacyjnym. W myśl tego przepisu na inwestorze nie ciąży obowiązek bezpośredniego wykonywania wymienionych w pkt 1-5 zadań, ale jest on zobowiązany zapewnić ich wykonywanie tam, gdzie jest to konieczne, przez uprawnione osoby. W tym celu inwestor musi zawrzeć z takimi osobami stosowne umowy, z uwzględnieniem zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Termin rocznej kontroli okresowej

Art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo budowlane, dotyczący obowiązku i terminu przeprowadzenia rocznej kontroli okresowej, posługuje się terminem „co najmniej raz w roku”. Nie oznacza to więc, że taka kontrola musi być przeprowadzona w okresie dwunastu miesięcy od daty poprzedniej kontroli. 

Czy obiekt budowlany może zostać usytuowany na terenie kilku działek, tak by przekraczał ich granicę?

Prawo budowlane nie stawia przeszkód do usytuowania obiektu budowlanego na terenie kilku działek w taki sposób, że przekracza ich granicę. Inwestor musi jednak legitymować się prawem do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w odniesieniu do każdej z tych działek. 

 

Zobacz więcej / Read more >>

Materiały Budowlane 9/2020, strona 64 (spis treści >>)