logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Czy można użytkować budynek mieszkalny w trakcie wykonywania jego nadbudowy?

Przepisy ustawy – Prawo budowlane nie wprowadzają zakazu użytkowania obiektu budowlanego, w którym planowane jest wykonanie robót budowlanych, np. remontu, przebudowy, nadbudowy, ale zgodnie z art. 66 ust. 1 pkt 2 ustawy, jeśli organ nadzoru budowlanego stwierdzi, że obiekt budowlany jest użytkowany w sposób zagrażający życiu lub zdrowiu ludzi, to wydaje decyzję nakazującą usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości, określając termin wykonania tego obowiązku. 

Czy po wykonaniu instalacji gazowej w budynku oddanym do użytkowania trzeba dokonać zawiadomienia o zakończeniu budowy lub uzyskać pozwolenie na użytkowanie?

Art. 54 (przewidujący obowiązek dokonania zawiadomienia o zakończeniu budowy) ustawy – Prawo budowlane i art. 55 tej ustawy (przewidujący obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie) odnoszą się wyłącznie do zamierzeń polegających na budowie obiektu budowlanego. 

Dziennik budowy i wpisy

Dziennik budowy stanowi urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót i jest wydawany odpłatnie przez organ administracji architektoniczno-budowlanej (zob. art. 45 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane). 

 

Zobacz więcej / Read more >>

Materiały Budowlane 8/2020, strona 67 (spis treści >>)