logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

Nadzór inwestorski i jego zmiana – obowiązki

Z art. 41 ust. 4 ustawy – Prawo budowlane wynika, że inwestor jest obowiązany zawiadomić organ nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, dołączając na piśmie m.in. oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego, stwierdzające przyjęcie obowiązku nadzoru nad danymi robotami budowlanymi, a także zaświadczenie, o którym mowa w art. 12 ust. 7 (zob. art. 41 ust. 4 pkt 2 ustawy – Prawo budowlane). Natomiast zgodnie z art. 44 ustawy – Prawo budowlane, w przypadku zmiany inspektora nadzoru inwestorskiego, inwestor dołącza do dokumentacji budowy oświadczenie nowego inspektora o przejęciu obowiązków (zob. pkt 2 art 44 ww. ustawy). 

Niezgodności z pozwoleniem na budowę a kary przy przekazywaniu obiektu budowlanego do użytkowania

Art. 59a ust. 2 ustawy – Prawo budowlane wymienia nieprawidłowości, wśród których są zarówno odstąpienia o charakterze istotnym, jak i nieistotnym. Tak więc obowiązek wymierzenia kary istnieje w każdym przypadku zaistnienia nieprawidłowości w zakresie określonym enumeratywnie w art. 59a ust. 2 ustawy – Prawo budowlane, bez względu na to, czy zmiany takie są kwalifikowane jako istotne, czy też mają charakter odstępstw nieistotnych (zob. wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego: z 7 maja 2009 r., sygn. akt II OSK 712/09; z 22 lipca 2016 r., sygn. akt II OSK 2781/14; z 12 kwietnia 2013 r., sygn. akt II OSK 2417/11). Organ nadzoru budowlanego nie może natomiast nałożyć kary z tytułu nieprawidłowości w innym zakresie, niż przedmiot kontroli obowiązkowej wymieniony w art. 59a ust. 2 ustawy – Prawo budowlane.

Zobacz więcej

Materiały Budowlane 7/2020, strona 70 (spis treści >>)