logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

Nadzór autorski – zmiana projektanta

Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy – Prawo budowlane sprawowanie nadzoru autorskiego na żądanie inwestora (art. 18 ust. 3 ustawy – Prawo budowlane) lub właściwego organu (art. 19 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane) w zakresie stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem jest jednym z podstawowych obowiązków projektanta. Przepisy prawa nie zabraniają zmiany projektanta sprawującego nadzór autorski, a możliwość taka wynika z art. 44 pkt 3 ustawy – Prawo budowlane. Nie ma przeszkód, aby nadzór autorski sprawowała inna, niż autor projektu, osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane. Sprawowanie nadzoru autorskiego przez osobę niebędącą autorem projektu musi być zgodne z ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1231 z późn. zm.).W przypadku powierzenia nadzoru autorskiego innemu projektantowi, wykonuje on czynności wchodzące w zakres nadzoru autorskiego określone w art. 20 i art. 21 ustawy – Prawo budowlane, a także uprawnienia wynikające z umowy o sprawowanie nadzoru autorskiego. Niezależnie od tego, czy projektant został zobowiązany do pełnienia nadzoru autorskiego, pozostaje on nadal uczestnikiem procesu budowlanego, który posiada prawa i obowiązki określone przepisami ustawy – Prawo budowlane (z wyjątkiem praw i obowiązków związanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego w sytuacji sprawowania nadzoru przez inną osobę).

Ustanowienie kierownika budowy/robót budowlanych

Zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane, w przypadku prowadzenia budowy, wymagającej ustanowienia kierownika budowy, inwestor zobowiązany jest zapewnić objęcie kierownictwa budowy (rozbiórki) lub określonych robót budowlanych oraz nadzór nad robotami przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności. W przypadku prowadzenia robót budowlanych, do kierowania którymi jest wymagane przygotowanie zawodowe w specjalności techniczno-budowlanej innej niż posiada kierownik budowy, inwestor jest obowiązany zapewnić ustanowienie kierownika robót w danej specjalności (42 ust. 4 ustawy – Prawo budowlane). Przepisy wymagają powołania kierownika budowy oraz kierowników poszczególnych robót, jeśli kierownik budowy nie posiada wszystkich specjalności wymaganych na danej budowie. W sytuacji, gdy kierownik budowy posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w danej specjalności, nie ma obowiązku powoływania dodatkowo kierownika robót budowlanych w tej branży.

Przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę

Przeniesienie decyzji o pozwolenie na budowę jest możliwe w trybie art. 40 ustawy – Prawo budowlane. Zgodnie z ust. 1 wymienionego przepisu, organ, który wydał decyzję określoną w art. 28, jest obowiązany, za zgodą strony, na rzecz której decyzja została wydana, do przeniesienia tej decyzji na rzecz innego podmiotu, jeżeli przyjmuje on wszystkie warunki zawarte w tej decyzji oraz złoży oświadczenie, o którym mowa w art. 32 ust. 4 pkt 2 (tj. oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane). Stronami w postępowaniu o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę lub o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych są jedynie podmioty, między którymi ma być dokonane przeniesienie decyzji (zob. art. 40 ust. 3 ustawy – Prawo budowlane). W sytuacji, gdy adresatem decyzji o pozwoleniu na budowę są dwie osoby, wówczas zarówno jedna, jak i druga mogą realizować, jako inwestorzy, prawa wynikające z decyzji bez konieczności jej przenoszenia w trybie art. 40 ustawy – Prawo budowlane. W takim przypadku każdy z adresatów decyzji jest uprawniony do zawiadomienia o zakończeniu budowy (inwestorem jest wówczas każdy z adresatów decyzji, a nie obaj łącznie). Organem uprawnionym do oceny, czy w konkretnym przypadku istnieją przesłanki do złożenia zawiadomienia o zakończeniu budowy, jest właściwy w sprawie powiatowy inspektor nadzoru budowlanego. Natomiast organem uprawnionym do oceny, czy w konkretnym przypadku inwestor spełnia przesłanki do przeniesienia decyzji o pozwoleniu na budowę w trybie art. 40 ustawy – Prawo budowlane, jest właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej.

Materiały Budowlane 1/2020, strona 69 (spis treści >>)