logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

Remont, a nie prace remontowe

Przepisy ustawy – Prawo budowlane nie posługują się pojęciem prace remontowe, a jedynie pojęciem remontu, przez który należy rozumieć wykonywanie robót budowlanych w istniejącym obiekcie, polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym (art. 3 pkt 8 ustawy – Prawo budowlane). Prowadzenie robót budowlanych polegających na remoncie obiektów budowlanych (w tym również polegających na remoncie sieci kanalizacyjnej), co do zasady, nie wymaga pozwolenia na budowę ani zgłoszenia (art. 29 ust. 2 pkt 1wzw. z art. 30 ust. 1 pkt 2aww. ustawy). Jednakże zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2a ustawy – Prawo budowlane, zgłoszenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej wymaga wykonywanie remontu, o którym mowa w art. 29 ust. 2 pkt 1, dotyczącego:
a) budowli, których budowa wymaga uzyskania pozwolenia na budowę;
b) przegród zewnętrznych albo elementów konstrukcyjnych budynków, których budowa wymaga uzyskania pozwolenia na budowę.

Wstępnej oceny robót planowanych do wykonania dokonuje inwestor. Ostateczna ocena (czy planowane do wykonania prace dotyczące konkretnego obiektu budowlanego stanowią remont oraz czy wymagają pozwolenia na budowę, zgłoszenia albo są zwolnione z obu tych obowiązków) należy natomiast do właściwego miejscowo organu administracji architektoniczno-budowlanej lub organu nadzoru budowlanego, prowadzących konkretne postępowanie. Organy, na podstawie przepisów prawa oraz oceny konkretnego stanu faktycznego, władne są do zajęcia w sprawie wiążącego stanowiska.

Przebudowa – zawiadomienie o zakończeniu budowy czy uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie?

Art. 54 i 55 ustawy – Prawo budowlane, dotyczące oddawania do użytkowania obiektów budowlanych, odnoszą się wyłącznie do zamierzeń polegających na budowie obiektu budowlanego – w rozumieniu art. 3 pkt 6 ustawy – Prawo budowlane (m.in. wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także jego odbudowa, rozbudowa i nadbudowa). Natomiast przebudowa nie mieści się w pojęciu budowy. Zgodnie z art. 3 pkt 7a ww. ustawy, przez pojęcie przebudowy należy rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak kubatura, powierzchnia zabudowy,wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji; w przypadku dróg są dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametrów w zakresie niewymagającym zmiany granic pasa drogowego. W przypadku, gdy inwestycja wiąże się z wykonywaniem innych robót budowlanych niż budowa obiektów budowlanych, inwestor nie ma obowiązku zawiadomienia właściwego organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy ani uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie

Materiały Budowlane 12/2019, strona 49 (spis treści >>)