logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, jak co roku, zamieszcza na swojej stronie internetowej Komunikat Głównego Inspektora, który przypomina przed rozpoczęciem sezonu grzewczego, że na właścicielach i zarządcach obiektów budowlanych ciąży obowiązek zapewnienia co najmniej jednej w roku kontroli stanu technicznego użytkowanego obiektu budowlanego. Należy przede wszystkim sprawdzić stan techniczny przewodów kominowych: dymowych; spalinowych i wentylacyjnych oraz instalacji gazowych. Warto pamiętać, że tlenek węgla w temperaturze pokojowej jest gazem bezwonnym i niedrażniącym, a więc niewyczuwalnym dla człowieka. Nie należy zatem lekceważyć obowiązków zawartych w art. 62 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane. Kontrolę stanu technicznego przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych powinna przeprowadzić osoba posiadająca kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim lub uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności. Kontrolę kominów przemysłowych i kominów wolno stojących oraz kominów lub przewodów kominowych, w których ciąg kominowy jest wymuszony pracą urządzeń mechanicznych – mogą przeprowadzić tylko osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności, natomiast kontrolę instalacji gazowych – osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności oraz osoby posiadające kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci gazowych.

Na właścicielach i zarządcach obiektów budowlanych spoczywa również obowiązek usuwania zanieczyszczeń z przewodów dymowych i spalinowych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów–Dz.U. poz. 719, z późn. zm. Art. 70 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane mówi, że w przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub nieprawidłowości właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu budowlanego, na których spoczywają obowiązki naprawy, obowiązani są w czasie lub bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli usunąć stwierdzone uszkodzenia oraz nieprawidłowości, które mogłyby zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi, bezpieczeństwu mienia bądź środowiska, a w szczególności spowodować katastrofę budowlaną, pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym albo zatrucie gazem.

W sezonie jesienno-zimowym, właściciele i zarządcy zobowiązani są zapewnić bezpieczne użytkowanie obiektu budowlanego w razie wystąpienia czynników zewnętrznych w postaci sił natury, mogących zagrażać życiu i zdrowiu ludzi, bezpieczeństwu mienia oraz środowiska. Nie wolno dopuszczać do przeciążenia konstrukcji budynku przez zalegający na dachu śnieg. W związku z tym należy zapewnić właściwe oraz odpowiednio częste odśnieżanie dachu i elementów elewacji budynku. Konieczne jest również usuwanie sopli, nawisów lodowych i śniegowych, które mogą zagrozić bezpieczeństwu osób znajdujących się na ciągach pieszych i jezdnych przebiegających bezpośrednio przy budynku. Prace związane z usuwaniem śniegu z dachu mogą stwarzać zagrożenie dla budynku i osób je wykonujących, dlatego muszą być prowadzone z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i przepisów BHP.

Czym grozi nieprzestrzeganie prawa:
● kto nie zapewnia wykonania okresowej kontroli, podlega karze grzywny (art. 93 pkt 8 ustawy – Prawo budowlane);
● kto nie spełnia obowiązku utrzymania obiektu budowlanego w należytym stanie technicznym, użytkuje obiekt w sposób niezgodny z przepisami lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego, podlega karze grzywny nie mniejszej niż 100 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku (art. 91a ustawy – Prawo budowlane).

 

Materiały Budowlane 11/2019, strona 48 (spis treści >>)