logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

mgr inż. Maciej Rokiel; Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych

Adres do korespondencji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Jedną z najbardziej popularnych metod docieplania istniejących i nowo wznoszonych budynków jest system ETICS (złożony system izolacji ścian zewnętrznych). Istotą tej metody jest wykonanie, na odpowiednio przygotowanym podłożu (ścianie), warstw z współpracujących i kompatybilnych ze sobą materiałów, będących termoizolacją oraz warstwą elewacyjną. 

Rozkład temperatury w przegrodzie zależy od temperatury zewnętrznej i wewnętrznej, oporu przejmowania ciepła oraz oporu cieplnego każdej warstwy przegrody. W powietrzu znajduje się zawsze pewna ilość pary wodnej, która dyfunduje przez przegrodę. Zależy ona od wilgotności względnej powietrza wewnątrz i na zewnątrz oraz oporu dyfuzyjnego warstw przegrody. W związku z tym należy tak dobrać warstwy systemu, aby można było wyeliminować kondensację pary wodnej, powodującą rozwój grzybów pleśniowych oraz zawilgocenie wnętrza przegrody na skutek powstania płaszczyzny bądź strefy kondensacji.

Analiza cieplno-wilgotnościowa, jeżeli w ogóle jest wykonywana, dotyczy tzw. stanu stacjonarnego i wykonuje się ją dla warunków ustalonych [10, 11]. W niektórych sytuacjach może ona być niewystarczająca i wymagać wykonania numerycznych obliczeń dla stanu niestacjonarnego uwzględniającego zmienne warunki temperaturowe i wilgotnościowe, opady oraz promieniowanie słoneczne itp. Efekty wizualne tynków elewacyjnych w ciemnych (czy wręcz czarnych) kolorach mogą być rewelacyjne, ale zastosowanie takich kolorów generuje problemy techniczne, które są często ignorowane przez architektów (przyczyną jest m.in. brak kompleksowej analizy zjawisk fizycznych i zapoznania się ze specyfikacjami technicznymi systemów) oraz wykonawców. Doświadczenie pokazuje, że w przypadku ciemnych tynków często powstają rysy, spękania i wykwity oraz następuje odspajanie wypraw tynkarskich.

Literatura
[1] DIN 4108-3:2014-11Wärmeschutz und Energie- Einsparung in Gebäuden – Teil 3: Klimabedingter Feuchteschutz; Anforderungen, Berechnungsverfahren und Hinweise für Planung und Ausführung.
[2] ETAG 004 Guideline for european technical approval of external thermal insulation composite systems (ETICS) with rendering, 2013.
[3] Instrukcja nr 447/2009 – Złożone systemy izolacji cieplnej ścian zewnętrznych budynków Zasady projektowania i wykonywania, ITB, 2009.
[4] Froessel F., H. Oberhaus., W. Riedel. 2011. Ochrona cieplna budynków. Systemy izolacji ETICS. Polcen.
[5] Krauze P. 2019. Wybrane problemy stosowania styropianu grafitowego w systemach ociepleń ETICS. WPPK.
[6] Materiały i badania firmy Atlas.
[7] Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 17 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2019 poz. 266).
[8] Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 21 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo budowlane (Dz.U. 2019 poz. 1186).
[9] Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019, poz. 1065).
[10] PN-EN ISO 6946:2017-10 Komponenty budowlane i elementy budynku – Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła – Metody obliczania.
[11] PN-EN ISO 13788:2013-05 Cieplno-wilgotnościowe właściwości komponentów budowlanych i elementów budynku – Temperatura powierzchni wewnętrznej konieczna do uniknięcia krytycznej wilgotności powierzchni i kondensacji międzywarstwowej – Metody obliczania.
[12] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG.
[13] Serwatka-Berbeć B. 2019. „Techniczne aspekty stosowania ciemnych kolorów w systemach ETICS”. Izolacje 5.
[14] Warunki techniczne wykonania i odbioru robót. Zabezpieczenia i izolacje. Zeszyt 8: Bezspoinowy system ocieplenia ścian zewnętrznych budynków, ITB, 2018.
[15] Warunki techniczne wykonawstwa, oceny i odbioru robót elewacyjnych z zastosowaniem ETICS Stowarzyszenie na rzecz Systemów Ociepleń, 2015.
[16] Zement-Merkblatt: Hochbau. Putz. Bundesverband der Deutschen Zementindustrie e.V. 

 

Czytaj więcej / Read more >>

Materiały Budowlane 10/2019, strona 54-56 (spis treści >>)