logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

dr inż. Witold Mikulski, Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy

Adres do korespondencji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DOI: 10.15199/33.2019.09.07
Studium przypadku (Case study)

Projektowanie akustyczne otwartych pomieszczeń do prac administracyjnych (tzw. biurowych open space)można podzielić na dwa etapy. Etap pierwszy, obligatoryjny (podstawowy) wymagany przez przepisy, zakłada uzyskanie w pomieszczeniu wymaganych warunków pogłosowych (odpowiednio dużej chłonności akustycznej; omówiony został w artykule autora w „Materiałach Budowlanych” nr 8/2019). Etap drugi (dodatkowy) polega na takiej aranżacji pomieszczeń i stanowisk pracy oraz uwzględnieniu w pomieszczeniu różnych dodatkowych wyrobów dźwiękochłonnych, np. ekranów akustycznych, aby uzyskać w nim wymagane warunki propagacji (a właściwie separacji) dźwięków mowy między stanowiskami pracy. W ramach projektowania dodatkowego podano wyniki obliczeń metodą wg PN-EN ISO 3382-3:2012 siedmiu wariantów adaptacji akustycznej pomieszczenia.
Słowa kluczowe: akustyka pomieszczeń; czas pogłosu; chłonność akustyczna; STI. 

Acoustic treatment of open plan offices. Part 2. Additional design 

Abstract. Acoustic design of open plan office can be divided into two stages. The first stage, obligatory by Polish regulations, is to obtain the room's required sound absorption. It was discussed in the author's article in "Building Materials" No. 8/2019. The second (additional) stage consists in such arrangement of rooms and work stations and taking into account various additional sound-absorbing products, e.g. acoustic screens, in order to obtain the required conditions for the propagation (or actually separation) of speech sounds between workplaces. As part of the additional design, results of calculations according to the EN ISO 3382-3:2012 method of seven variants of the room's acoustic treatment are given.
Keywords: roomacoustics; reverberation time; sound absorption; STI. 

 

Literatura
[1] Kłosak Andrzej K. 2017. „Wytyczne do projektowania pomieszczeń zgodnie z nową normą o akustyce wnętrz – PN-B-02151-4:2015-06”. Materiały Budowlane 540 (8): 143 – 146. DOI: 10.15199/33.2017.08.43.
[2] Mikulski Witold. 2019. „Badania obliczeniowe zrozumiałości mowy w pomieszczeniach biurowych open space”. Medycyna Pracy 70 (3): 327 – 342. DOI: https://doi. org/10.13075/mp.5893.00726.
[3] Mikulski Witold. 2019. „Projektowanie adaptacji akustycznej otwartych pomieszczeń do prac administracyjnych. Część 1 – projektowanie podstawowe adaptacji akustycznej pomieszczenia z wykorzystaniem obliczeń wg PN-B-02151- 4:2015”. Materiały Budowlane 564 (8): 16 – 20. DOI: 10.15199/33.2019.08.
[4] Nurzyński Jacek. 2018. „Warunki akustyczne w wielkoprzestrzennych pomieszczeniach biurowych”. Materiały Budowlane 552 (8): 10 – 12. DOI: 10.15199/33.2018.08.02.
[5] PN-B-02151-4:2015 Akustyka budowlana Ochrona przed hałasem w budynkach – Część 4: Wymagania dotyczące warunków pogłosowych i zrozumiałości mowy w pomieszczeniach (podana w wykazie polskich norm powołanych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 14 listopada 2017 r. (Lp. 60a, paragraf 323 ust. 2.). Dz.U. 2017 r. poz. 2285.
[6] PN-EN ISO 3382-3:2012 Akustyka – Pomiar parametrów akustycznych pomieszczeń – Część 3: Pomieszczenia biurowe typu open space.
[7] PN-B-02151-02:1987. Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach. Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa (nowsza wersja jeszcze nieobowiązująca PN-B-02151-2:1987).
[8] Program ODEON, https://odeon.dk/.

Artykuł opracowano na podstawie wyników IV etapu programu „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy”, finansowanego w latach 2017 – 2019 przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego/Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Koordynator programu: Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy.

Przyjęto do druku: 24.07.2019 r.

 

Czytaj więcej / Read more >>

Materiały Budowlane 9/2019, strona 82-85 (spis treści >>)