logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

mgr inż. Piotr Górak, CEMEX Polska Sp. z o.o.
ORCID: 0000-0003-3479-7647

mgr inż. Bartosz Rewera, CEMEX Polska Sp. z o.o.

Adres do korespondencji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DOI: 10.15199/33.2019.09.04 
Doniesienie naukowe (Scientific report)

W artykule przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych i polowych betonu nawierzchniowego z eksponowanym kruszywem fotoluminescencyjnym. Zakres przeprowadzonego programu badawczego obejmował selekcję i dobór kruszywa o odpowiednich parametrach „zimnego świecenia”,wybór dezaktywatora powierzchni pozwalającego na optymalne wyeksponowanie kruszywa oraz wykonanie projektu trwałej i odpowiednio wybarwionej matrycy kompozytu betonowego. Po etapie badań laboratoryjnych wykonano próbny odcinek nawierzchni betonowej z eksponowanym kruszywem, który poddano długookresowej obserwacji, badaniu wytrzymałości mechanicznej i trwałości. „Świecący beton” pozwala na zapewnienie bezpieczeństwa przez zwiększenie widoczności traktu bez konieczności oświetlania go. Z punktu widzenia ekologii oraz architektury krajobrazu niezanieczyszczonej sztucznym światłem może to być przyszłościowe rozwiązanie. Przeprowadzone badania i uzyskane wyniki potwierdziły trwałość nawierzchni ze „świecącego betonu” eksploatowanej w polskich warunkach klimatycznych.
Słowa kluczowe: beton; nawierzchnia betonowa; kruszywo fotoluminescencyjne; trwałość; kruszywo eksponowane.

Road concrete with exposed photoluminescent aggregates

Abstract. The article presents the results of laboratory and field tests of road concrete with exposed photoluminescent aggregate. The scope of the research program included selection of aggregates with appropriate parameters of "cold light", selection of surface deactivator allowing optimal exposure of the aggregate. After the laboratory tests, a test section of the road concrete with exposed aggregate was made, subjected to a long-term observation and for which mechanical strength and durability tests were carried out. "Shining concrete" allows you to ensure safety by increasing the visibility of the road without having to provide lighting. Fromthe point of view of ecology and landscape architecture not contaminated with artificial light, it can be a future-proof solution for this type of application. The tests carried out and the results obtained confirmed the durability of this type of surface exploited in our climatic conditions.
Keywords: concrete; pavement; photoluminescent aggregate; durability; aggregate exposed. 

Literatura
[1] Bulina Maria, Dmitry Chudakov i inni. 2006. „Agenetically encoded photosensitizer”. Nat Biotechnol 24 (1): 95-9. /pmid: 16369538.
[2] Jabłoński Aleksander. 1933. „Effiiency ofAntiStokes Fluorescence in Dyes”. Nature, vol. 131.
[3] PKN-CEN/TS 12390-9:2017-07 Badania betonu – Część 9: Oznaczanie odporności na zamrażanie i rozmrażanie w obecności soli odladzających – Złuszczanie.
[4] Pluciński Tomasz. 1997. Doświadczenia chemiczne. Warszawa. Wydawnictwo Adamantan.
[5] PN-B-06265 Krajowe uzupełnienie normy PN-EN 206:2016-12 Beton.Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.
[6] PN-EN 12350-2:2011 Badania mieszanki betonowej – Część 2: Badanie konsystencji metodą opadu stożka.
[7] PN-EN 12350-7:2011 Badania mieszanki betonowej – Część 7: Badanie zawartości powietrza – Metody ciśnieniowe.
[8] PN-EN12390-3:2011Badania betonu – Część 3: Wytrzymałość na ściskanie próbek do badań.
[9] PN-EN 12390-6:2011 Badania betonu – Część 6: Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu próbek do badań.
[10] PN-EN 206+A1:2016-12 Beton – Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.
[11] Przibram Karl. 1935. „Fluorescence of Fluorite and the Bivalent EuropiumIon”. Nature:135.
[12] Rizzuto R. Philipp, BriniMarisa i inni. 1995. „Chimeric green fluorescent protein as a tool for visualizing subcellular organelles in living cells”. Curr Biol. 5 (6): 635-42./pmid: 7552174.

Przyjęto do druku: 28.05.2019 r.

Czytaj więcej / Read more >>

Materiały Budowlane 9/2019, strona 58-60 (spis treści >>)