Czy utwardzenie działki rolnej wymaga dokonania zgłoszenia?
W myśl art. 29 ust. 2 pkt 5 w zw. z art. 30 ustawy – Prawo budowlane utwardzenie powierzchni gruntu na działkach budowlanych nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę ani dokonania zgłoszenia. Natomiast jeśli działka nie jest budowlana, wówczas jej utwardzenie wymaga pozwolenia na budowę na zasadach ogólnych.

Czy wykonywanie robót remontowych w lokalu mieszkalnym wymaga ustanowienia kierownika robót?
Ustanowienie kierownika budowy (lub kierownika robót) należy do obowiązków inwestora (art. 18 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo budowlane) i jest obligatoryjne w przypadku robót, których wykonanie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę. Natomiast w przypadku robót w lokalach mieszkalnych, polegających na remontach, bieżącej konserwacji czy naprawach, które podlegają zgłoszeniu lub są z niego zwolnione, inwestor nie musi ustanawiać kierownika budowy (robót). Nie ma także obowiązku zawiadamiania organu nadzoru budowlanego o zakończeniu takich robót.

Budowa stacji ładowania samochodu – podstawowe regulacje w myśl ustawy – Prawo budowlane
Ustawa – Prawo budowlane stanowi, że realizacja stacji ładowania w rozumieniu art. 2 pkt 27 ustawy z 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych nie wymaga pozwolenia na budowę, lecz zgłoszenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej (art. 29 ust. 1 pkt 8a w zw. z art. 30 ust. 1 pkt 1a ustawy – Prawo budowlane).Art. 2 pkt 27 ustawy o elektromobilności stanowi, że stacją ładowania jest urządzenie budowlane, obejmujące punkt ładowania o normalnej mocy lub punkt ładowania o dużej mocy, związane z obiektem budowlanym lub wolno stojący obiekt budowlany z zainstalowanym co najmniej jednym punktem ładowania o normalnej mocy lub o dużej mocy. Punkty ładowania wyposażone są w oprogramowanie umożliwiające świadczenie usług ładowania,wraz ze stanowiskiem postojowym oraz, w przypadku gdy stacja ładowania jest podłączona do sieci dystrybucyjnej w rozumieniu ustawy z 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, instalację prowadzącą od punktu ładowania do przyłącza elektroenergetycznego. Na zgłoszenie można zatem wybudować stację ładowania jako urządzenie budowlane związane z obiektem budowlanym, np. z budynkiem użyteczności publicznej, parkingiem lub jako samodzielny konstrukcyjnie obiekt budowlany. W ramach zgłoszenia, zarówno w jednym, jak i w drugim przypadku, dopuszcza się realizację stanowiska postojowego oraz instalacji elektrycznej do przyłącza elektroenergetycznego. Zaliczenie przez ustawodawcę stacji ładowania do obiektów budowlanych bądź do urządzeń budowlanych (a nie do zwykłych urządzeń technicznych) powoduje, że części budowlane takiej stacji, np. płyta fundamentowa, nie mogą być traktowane jako odrębne obiekty budowlane. W konsekwencji realizacja stacji ładowania na zgłoszenie powinna obejmować również budowę płyty fundamentowej czy innych elementów budowlanych niezbędnych do wykonania takiego obiektu budowlanego lub urządzenia budowlanego. Prawo budowlane nie pozwala na wydanie osobnego pozwolenia na budowę fundamentów i osobnego pozwolenia na budowę pozostałej części zamierzenia budowlanego.

 

Zmiany w prawie
W Dzienniku Ustaw z 25 czerwca 2019 r. ogłoszone zostało rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z 19 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. poz. 1176). Zmiana dotyczy § 14 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 17 listopada 2016 r. (Dz.U. poz. 1966 oraz z 2018 r. poz. 1233). Zgodnie z nią, w § 14 wyrazy „30 czerwca 2019 r.” zostają zastąpione wyrazami „31 grudnia 2020 r.”. W wyniku zmiany § 14 ma następujące brzmienie: „§ 14 Producent wyrobu budowlanego wymienionego w załączniku nr 1 do rozporządzenia, który zgodnie z przepisami obowiązującymi do dnia 31 grudnia 2016 r. nie był objęty obowiązkiem znakowania znakiem budowlanym, nie jest obowiązany do dnia 31 grudnia 2020 r. sporządzać krajowej deklaracji przy wprowadzaniu do obrotu lub udostępnianiu na rynku krajowym tego wyrobu budowlanego.” Rozporządzenie weszło w życie 29 czerwca 2019 r.

W Dzienniku Ustaw z 3 lipca 2019 r. opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z 13 czerwca 2019 r. w sprawie kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostępnianych na rynku krajowym (Dz.U. poz. 1230). Dostosowuje ono przepisy do zmian wprowadzonych przez ustawę z 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców i uchyla dotychczas obowiązujące przepisy w sprawie kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu. Rozporządzenie weszło w życie 18 lipca 2019 r.

 

Materiały Budowlane 8/2019, strona 75 (spis treści >>)