logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Z radością informujemy, że zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z  21 grudnia 2021 r. o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym MATERIAŁY BUDOWLANE otrzymuje 100 pkt.

mgr inż. Aleksandra Jivan-Coteti, Instytut Badawczy Dróg i Mostów
mgr inż. Joanna Kędzielska, Instytut Badawczy Dróg i Mostów
mgr inż. Tomasz Gajda, Instytut Badawczy Dróg i Mostów
mgr inż. Ewa Chałaczkiewicz, Instytut Badawczy Dróg i Mostów
inż. Maria Brenner, Instytut Badawczy Dróg i Mostów

Adres do korespondencji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DOI: 10.15199/33.2019.07.06
Studium przypadku (Case study)

Celem artykułu jest przedstawienie głównych zasad oceny technicznej i określania właściwości użytkowych oraz identyfikacyjnych wyrobów budowlanych stosowanych jako bariery wodoszczelne przy budowie obiektów inżynierskich. Zasady oceny omówiono na przykładzie dwóch wyrobów: izolacjonawierzchni oraz gzymsu polimerobetonowego.
Słowa kluczowe: krajowa ocena techniczna; zasadnicze charakterystyki; właściwości użytkowe wyrobu budowlanego; aprobata techniczna; wyroby do odwodnienia obiektów mostowych; izolacjonawierzchnia; gzyms polimerobetonowy.

Principles of technical assessment of polymer concrete bridge cornices and waterproof pavement membranes

Abstract. The article of publication is introducing the main principles of technical assessment and determining performance and identification of a construction products used as waterproof barriers on the bridge constructionworks. Principles of assessment is described on two examples of construction products: waterproof pavement membrane and polymer concrete cornice.
Keywords: national technical assessment; essential characteristics; performance of a construction product; technical approval; waterproof bridge product; waterproof pavement membrane; composite, polymer concrete cornice.

 

Literatura
[1] Mistewicz Marek. 2019. „Ocena ryzyka stosowania metalowych blach falistych do budowy drogowych konstrukcji gruntowo-powłokowych”. Roads and Bridges –Drogi i Mosty 18 (2): 89 – 107. DOI: 10.7409/rabdim.019.006.
[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1968).
[3] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym(Dz.U. z 2016 r. poz. 1966).
[4] Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z 13 czerwca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1233).
[5] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz.Urz. UE L 88 z 4 kwietnia 2011 r.).
[6] Ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 266 ze zm.).
[7] Ustawa z 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2015 r. poz. 1165).
[8] Wyroby i systemy do ochrony powierzchniowej konstrukcji betonowych. Zalecenia IBDiM do udzielania Aprobat Technicznych nr Z/2009-03- 027. IBDiM, Zakład Mostów.Warszawa 2010 r.

Przyjęto do druku: 07.06.2019 r.

 

Czytaj więcej >>

Materiały Budowlane 7/2019, strona 42-43 (spis treści >>)