logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

Jak należy rozumieć pojęcie „mapy zasadniczej” użyte w art. 29a ustawy – Prawo budowlane w związku z budową przyłączy?

Przepisy ustawy – Prawo budowlane przewidują dwa tryby wykonania przyłącza: bez zgłoszenia (art. 29a ustawy) lub na podstawie zgłoszenia (art. 29 ust. 1 pkt 20 w zw. z art. 30 ust. 1 pkt 1a ustawy)...

Bezpieczeństwo miejsc rekreacji, takich jak place zabaw i siłownie plenerowe

Place zabaw, siłownie plenerowe oraz skateparki nie są obiektami budowlanymi i w związku z tym nie podlegają reglamentacji przepisów ustawy – Prawo budowlane. Przepisom ustawy podlegają jednak obiekty budowlane lub urządzenia budowlane znajdujące się na placach zabaw, w siłowniach plenerowych oraz skateparkach. Zwykle są to obiekty małej architektury w rozumieniu ustawy, a w szczególności użytkowe, służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki (art. 3 pkt 4 lit. c ustawy). Wyliczenie to należy odczytywać jako przykładowe. Kluczowym kryterium jest wielkość obiektów i ich przeznaczenie.

Jak zgodnie z prawem wznowić budowę obiektu po wygaśnięciu pozwolenia na budowę?

Pozwolenie na budowę wygasa, jeśli budowa obiektu budowlanego została przerwana na czas dłuższy niż 3 lata (zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane).

Czy montaż tablic informacyjnych na elewacji obiektu zabytkowego wymaga uzyskania pozwolenia na budowę?

Zgodnie z przepisami ustawy – Prawo budowlane, instalowanie tablic i urządzeń reklamowych wymaga dokonania zgłoszenia.Wyjątkiem jest montaż tablic i urządzeń na obiektach wpisanych do rejestru zabytków w rozumieniu przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (art. 29 ust. 2 pkt 6 w zw. z 30 ust. 1 pkt 2 ustawy).

„Problemy techniczno-prawne utrzymania obiektów budowlanych”

Pod tym hasłem odbyła się 11 – 12 kwietnia br. w Warszawie ogólnopolska konferencja, której organizatorem był Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego. Tegoroczne spotkanie było już piątym z kolei, w którym uczestniczyli przedstawiciele wyższych uczelni technicznych z całej Polski, Instytutu Techniki Budowlanej, Polskiego Centrum Akredytacji, Komendy Głównej Policji, urzędów wojewódzkich, samorządu zawodowego inżynierów budownictwa, Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego (GUNB) oraz wojewódzkich inspektoratów nadzoru budowlanego. Konferencję otworzył Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego Norbert Książek, dziękując za wkład autorom referatów i członkom komitetu Naukowego, którzy recenzowali zgłoszone referaty, a wszystkich uczestników zaprosił do dyskusji.

Zobacz więcej >>

Materiały Budowlane 6/2019, strona 82-83 (spis treści >>)