logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

mgr inż. Renata Zamorowska, mgr inż. Jan Sieczkowski, Instytut Techniki Budowlanej

Adres do korespondencji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Większość budynków w Polsce została wybudowana w czasach, gdy występował znaczny deficyt materiałów termoizolacyjnych i nie spełniają one współczesnych wymagań dotyczących zużycia energii cieplnej. Najbardziej popularnymi metodami ocieplania ścian zewnętrznych budynków są systemy ETICS (External Thermal Insulation Composite Systems). Składają się one z dwóch podstawowych warstw – termoizolacyjnej i wierzchniej, którą tworzy warstwa zbrojona (z zaprawy/ masy klejącej i wtopionej w nią siatki zbrojącej), preparat gruntujący (jeżeli technologia przewiduje), wyprawa tynkarska i ewentualnie powłoka malarska. Warstwy łączone są z ocieplaną ścianą za pomocą zaprawy klejącej i/lub łączników mechanicznych (rysunek). Choć systemy ETICS są znane i stosowane w Polsce od lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku, to nadal jakość wykonywanych ociepleń budzi wiele zastrzeżeń [1].

Literatura
[1] JędrzejewskiA. 2018. „Inaczej o termomodernizacji. Teoria a praktyka ocieplania ścian zewnętrznych metodą ETICS”. Inżynier Budownictwa (3).
[2] PN-EN 13163:2013 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.
[3] PN-EN 13162: 2013 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wełny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.
[4] Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1935 z późniejszymi zmianami).
[5] Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2015 r., poz. 1422 z późniejszymi zmianami).
[6] Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin (t.j. Dz.U. 2015 r., poz. 450 z późniejszymi zmianami).
[7] Rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006.
[8] Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 (ze zmianami) Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH).
[9] Szulc Jarosław. 2018. Diagnozowanie techniczne budynków wzniesionych w technologiach uprzemysłowionych. Budynki wielkopłytowe. Warszawa. Wytyczne ITB.
[10] Ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.Dz.U. z 2017 r., poz. 1332 z późniejszymi zm.).
[11] WO-KOT/04/01 wydanie 1. Złożone zestawy izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi (ETICS) z zastosowaniem wyrobów z wełny mineralnej (MW).
[12] WO-KOT/04/02 wydanie 1 Złożone zestawy izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi (ETICS) z zastosowaniem wyrobów ze styropianu (EPS).
[13] Zamorowska Renata, Jan Sieczkowski. 2019. Złożone systemy ocieplania ścian zewnętrznych budynków (ETICS) z zastosowaniem styropianu lub wełny mineralnej i wypraw tynkarskich. Seria Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, zeszyt C8. Warszawa. ITB.
Przyjęto do druku: 14.05.2019 r.

Zobacz więcej >>

Materiały Budowlane 6/2019, strona 47-49 (spis treści >>)